Столичната община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване на поземлен имот на основание Глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Част от урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV – зa ОДЗ, кв. 30, по действащ план за регулация на местност ж.к. „Връбница – 2“

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София – 1000, ул. "Московска” № 33, www.sofia.bg   

 

 


О Б Я В Л Е Н И Е


На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост


УВЕДОМЯВАМ

 

собственика на поземлен имот, отреден за обект – публична общинска собственост, съгласно действащ регулационен план на м. ж.к. "Връбница – 2“, одобрен с Решение № 166 по Протокол № 79/26.03.2015 г. на Столичния общински съвет, предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: „Част от урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV – за ОДЗ, кв. 30, по действащ план за регулация на местност ж.к. „Връбница – 2“, а именно:

Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.2815.29 (незастроен), с площ 1 571 кв. м, сума за обезщетение 510 005,80 лв. (петстотин и десет хиляди и пет лева и 80 ст.). Собственик на имота: „Грийн сити 2004“ ООД.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район "Връбница" за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.


КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 

24.01.2023