Столична община обявява предстоящо отчуждаване на поземлен имот, попадащ в обхвата на обект: „Връзка на втори метродиаметър с депо Обеля и нова метростанция (МС) до ж.п. линията София - Кюстендил“, район „Люлин“, гр. София

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, 1000, ул. “Московска” № 33, www.sofia.bg

 

О Б Я В Л Е Н И Е
на основание чл. 25, ал.1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

собствениците на поземлен имот, попадащ в улична регулация – публична общинска собственост, съгласно действащ подробен устройствен план на м. „Складово производствена база „Модерно предградие – Обеля“, одобрено със Заповед № РД-09-50-60/03.02.1999 г. на главния архитект на София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на СОС и ИПР, одобрено с Решение № 519 по Протокол № 78/15.06.2023 г. на СОС, за предстояща процедура по отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализиране на обект: „Връзка на втори метродиаметър с депо Обеля и нова метростанция (МС) до ж.п. линията София – Кюстендил“, район Люлин“, гр. София, както следва:

Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.4355.3322 (незастроен), с площ 378 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4355.2314 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-54/30.08.2010 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 15 913,80 лв. (петнадесет хиляди деветстотин и тринадесет лева и осемдесет стотинки), разпределена на собствениците, както следва:

  1. Румен Милов – 1/6 ид. ч.  –  2 652,30 лв.
  2. Емил Милов  – 1/6 ид. ч.  –   2 652,30 лв.
  3. Людмил Стефанов  – 1/6 ид. ч.  –  2 652,30 лв.
  4. Александрина Костадинова – 1/12 ид. ч. –  1 326,15 лв.
  5. Ивайло Васев  – 1/12 ид. ч. –   1 326,15 лв.
  6. Елка Цветанова – 1/6 ид. ч.   –  2 652,30 лв.
  7. Милко Цветанов – 1/6 ид. ч.   –  2 652,30 лв.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до Кмета на район „Люлин“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ/

30.04.2024