Столична община обявява предстоящо отчуждаване на поземлени имоти, попадащи в обхвата на обект: “Улица „Борислав Кръстанов“ – участък, попадащ между о.т. 276-о.т. 277-о.т. 278“, район „Връбница“, гр. София​​​​​​​


СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 33, www.sofia.bg


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ
 

Собствениците на поземлени имоти, отредени за обект – публична общинска собственост, попадащи в улична регулация, съгласно действащия подробен устройствен план за имотите, а именно влязъл в сила план за регулация на м. „ж.к. "Връбница“, одобрен с Решение № 166, по Протокол № 79/26.03.2015 г. на Столичен общински съвет, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Ул. Борислав Кръстанов – участък, попадащ между о.т. 276 – о.т. 277 – о.т. 278“, район „Връбница“, гр. София, както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор 68134.2815.3035 (незастроен), с площ от 124 кв. м, съгласно скица, издадена от СГКК – град София, по КККР на район „Връбница“, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Собственици на имота са Виктор Благоев, Албена Михайлова и Божурка Свиленова. Сумата за обезщетение е 12 125,96 (дванадесет хиляди сто двадесет и пет лева и 96 стотинки) лева, разпределена, както следва: Виктор Благоев – 1/3 идеална част – 4 041,98 лева, Албена Михайлова – 1/3 идеална част – 4 041,99 лева и Божурка Свиленова – 1/3 идеална част – 4 041,99 лева;
2. Поземлен имот с идентификатор 68134.2815.3281 (незастроен), с площ от 470 кв. м, съгласно скица, издадена от СГКК – град София, по КККР на район „Връбница“, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Собственик на имота е Крум Иванов. Сумата за обезщетение е 45 961,30 (четиридесет и пет хиляди деветстотин шестдесет и един лева и 30 стотинки) лева.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Връбница“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
        (ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

12.10.2023