Столична община обявява отчуждаване на ПИ в обхвата на обект: „Ул. “А. Йорданов“ от бул. ”Черни връх“, ул. “Хага“, ул. “С. Николов-Сладура“ до ул. „Ф. Кънева“ от о.т.365а-о.т.223а-о.т.223-о.т.653г; от о.т.653г-о.т.653а-о.т.654а-о.т.655а-о.т.2а; ул. “Б. Руменов“ от ул. „Ф. Кънева“ източно до р. Драгалевска, за кв.32, кв.36, кв.38, кв.39, кв.42, кв.65, кв.65а и кв.65в, р-н „Лозенец“


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

У В Е Д О М Я В А М

Собствениците на поземлени имоти, които се засягат от реализацията на обект: "Ул. "Асен Йорданов" в участъка от бул. "Черни връх", ул. "Хага", ул. "Сашо Николов – Сладура" до ул. "Флора Кънева", от о.т. 365а – о.т. 223а – о.т. 223 – о.т. 653г; от о.т. 653г – о.т. 653а – о.т. 654а – о.т. 655а – о.т. 2а, както и на ул. "Борис Руменов" в участъка от ул. "Флора Кънева" на изток до р. Драгалевска, които обслужват кв. 32, кв. 36, кв. 38, кв. 39, кв. 42, кв. 65, кв. 65а и кв. 65в за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, съгласно действащ регулационен план на м. "Кръстова вада" и м. "Южен парк" – ІV част, утвърден с Решение № 45 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС и Решение № 147 по Протокол № 40/18.07.2002 г. за поправка на ЯФГ и Решение № 294 по Протокол № 53/17.05.2018 г., предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), а именно:

 1. Поземлен имот с идентификатор 68134.904.3322 (незастроен), с площ 243 кв. м. Сума за обезщетение: 38 746,35 лв. (тридесет и осем хиляди седемстотин четиридесет и шест лева и 35 ст.). Собственик на имота: "Ъпскейл Естейтс" ЕООД.
 2. Поземлен имот с идентификатор 68134.904.3625 (незастроен), с площ 119 кв. м. Сума за обезщетение: 18 974,55 лв. (осемнадесет хиляди деветстотин седемдесет и четири лева и 55 ст.) Собственик на имота: "НАВИ ИНВЕСТ 7777" ООД.
 3. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.904.3655 (незастроен), с площ 202 кв. м, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.904.1936. Сума за обезщетение: 32 208,90 лв. (тридесет и две хиляди двеста и осем лева и 90 ст.), разпределена на собствениците, както следва:
 • Камен  Костов – 1/24 ид. ч. – 1 342,04 лв.;
 • Елка  Костова – 1/48 ид. ч. – 671,02 лв.
 • Иван  Костов – 1/48 ид. ч. – 671,02 лв.
 • Маргарита  Младенова – 1/12 ид. ч. – 2 684,06 лв.
 • Антон  Антонов – 1/24 ид. ч. – 1 342,04 лв.;
 • Диана  Антонова – 1/24 ид. ч. – 1 342,04 лв.;
 • Йорданка  Даскалова – 1/8 ид. ч. – 4 026,11 лв.;
 • Маргарита  Банкова – 1/24 ид. ч. – 1 342,04 лв.;
 • Ели  Драгиева – 1/24 ид. ч. – 1 342,04 лв.;
 • Борис  Николов – 1/24 ид. ч. – 1 342,04 лв.;
 • Надежда  Колева – 1/8 ид. ч. – 4 026,11 лв.;
 • Гергана  Младенова – 1/8 ид. ч. – 4 026,11 лв.;
 • Иван  Ангьозов – 1/8 ид. ч. – 4 026,11 лв.;
 • Зоя  Варадинова – 1/24 ид. ч. – 1 342,04 лв.;
 • Силвия  Варадинова-Чоевска – 1/24 ид. ч. – 1 342,04 лв.;
 • Цветелина  Варадинова-Доинска – 1/24 ид. ч. – 1 342,04 лв.
 1. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.904.3659 (незастроен), с площ 26 кв. м, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.904.1702. Сума за обезщетение: 4 145,70 лв. (четири хиляди сто четиридесет и пет лева и 70 ст.). Собственик на имота: Мариана  Павлова.
 2. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.904.3671 (незастроен), с площ 39 кв. м, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.904.1153. Сума за обезщетение: 6 218,55 лв. (шест хиляди двеста и осемнадесет лева и 55 ст.). Собственик на имота: Ивайло Любенов.
 3. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.904.3667 (незастроен), с площ 11 кв. м, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.904.595. Сума за обезщетение: 1 753,95 лв. (хиляда седемстотин петдесет и три лева и 95 ст.). Собственик на имота: Цветанка Дончева.
 4. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.904.3665 (незастроен), с площ 17 кв. м, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.904.594. Сума за обезщетение: 2 710,65 лв. (две хиляди седемстотин и десет лева и 65 ст.). Собственик на имота: неустановен.
 5. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.904.3677 (незастроен), с площ 46 кв. м, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.904.481. Сума за обезщетение: 7 334,70 лв. (седем хиляди триста тридесет и четири лева и 70 ст.). Собственик на имота: неустановен.
 6. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.904.3675 (незастроен), с площ 33 кв. м, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.904.480. Сума за обезщетение: 5 261,85 лв. (пет хиляди двеста шестдесет и един лева и 85 ст.). Собственик на имота: Гинка  Грекова.
 7. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.904.3673 (незастроен), с площ 38 кв. м, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.904.479. Сума за обезщетение: 6 059,10 лв. (шест хиляди петдесет и девет лева и 10 ст.). Собственик на имота: Ралица  Фалкенщайн.
 8. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.904.3669 (незастроен), с площ 39 кв. м, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.904.477. Сума за обезщетение: 6 218,55 лв. (шест хиляди двеста и осемнадесет лева и 55 ст.). Собственик на имота: неустановен.
 9. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.904.3657 (незастроен), с площ 48 кв. м, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.904.473. Сума за обезщетение: 7 653,60 лв. (седем хиляди шестстотин петдесет и три лева и 60 ст.). Собственик на имота: "АП Билд Лозенец" ООД.
 10. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.904.3661 (незастроен), с площ 33 кв. м, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.904.469. Сума за обезщетение: 5 261,85 лв. (пет хиляди двеста шестдесет и един лева и 85 ст.). Собственик на имота: неустановен.
 11. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.904.3663 (незастроен), с площ 129 кв. м, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.904.468. Сума за обезщетение: 20 569,05 лв. (двадесет хиляди петстотин шестдесет и девет лева и 5 ст.) Собственик на имота: неустановен.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район "Лозенец" за поставяне на определеното за целта място, в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

24.07.2023