Столичната община обявява предстоящо отчуждаване във връзка с обект: „Ул. „Пирин“ в участъка от бул. „Братя Бъкстон“ до бул. „България“, район „Витоша“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София – 1000, ул. “Московска ” № 33, www.sofia.bg  

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

собствениците на поземлени имоти (ПИ), отредени за улица – публична общинска собственост, съгласно влязъл в сила ПУП на м. „Манастирски ливади – запад“, одобрен със Заповед № РД-09-50-66/10.02.1999 г. на главния архитект на София, потвърден с Решение № 85 по Протокол № 56 от 06.08.2003 г. на СОС, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: ул. „Пирин в участъка от бул. „Братя Бъкстон“ до бул. „България“, район „Витоша“, гр. София, както следва:

ПИ с проектен идентификатор 68134.1932.2462 (застроен) с площ 43 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, ведно с изградена в имота масивна ограда, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1932.2028 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.12.2010 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 6 733,80 лв. (шест хиляди седемстотин тридесет и три лева и осемдесет стотинки), на неустановен собственик.

ПИ с идентификатор 68134.1932.2219 (незастроен), с площ 103 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.12.2010 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение в размер на 16 129,80 лв. (шестнадесет хиляди сто двадесет и девет лева и осемдесет стотинки), разпределена на собствениците, както следва:

  • Любка Пенева          – 1/2 ид. ч. – 8 064,90 лв.
  • Стилиян Христов  – 1/2 ид. ч. – 8 064,90 лв.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1932.2534 (незастроен), с площ 6 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1932.2126 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.12.2010 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 2 058,36 лв. (две хиляди петдесет и осем лева и тридесет и шест стотинки), собственост на Христо Гаджев и Валентина Гаджева – в режим на съпружеска имуществена общност (СИО).

ПИ с проектен идентификатор 68134.1932.2460 (незастроен), с площ 35 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1932.2027 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.12.2010 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 5 481,00 лв. (пет хиляди четиристотин осемдесет и един лева), собственост на Георги Керацов и Райна Керацова – в режим на СИО.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1932.2448 (застроен), с площ 5 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, ведно с изградена в имота ограда, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1932.727 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.12.2010 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 783,00 лв. (седемстотин осемдесет и три лева), собственост на ТД „ВЕСПЕР АРКС“ АД.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1932.2532 (застроен), с площ 4 кв. м, заедно с находяща се в имота сграда с проектен идентификатор 68134.1932.2531.3 съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1932.766 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.12.2010 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 1 669,60 лв. (хиляда шестстотин шестдесет и девет лева и шестдесет стотинки), на неустановен собственик.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1932.2456 (незастроен), с площ 5 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1932.825 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.12.2010 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 1 715,30 лв. (хиляда седемстотин и петнадесет лева и тридесет стотинки), собственост на Жасмина Стоянова.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1932.2454 (застроен), с площ 22 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, ведно с изградена в имота ограда, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1932.826 по КККР,  одобрени със Заповед № РД-18-68/02.12.2010 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 7 547,34 лв. (седем хиляди петстотин четиридесет и седем лева и тридесет и четири стотинки), собственост на Методи Николов.

ПИ с проектен идентификатор 68134.1932.2458 (застроен), с площ 27 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, ведно с изградена в имота ограда, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1932.2026 по КККР, одобрени със  Заповед № РД-18-68/02.12.2010 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 4 228,20 лв. (четири хиляди двеста двадесет и осем лева и двадесет стотинки), собственост на ТД „РАВЕЛИН“ ООД.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до Кмета на район „Витоша“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА: 
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 

25.11.2022