Столична община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС във връзка с реализацията на обект: „Реконструкция на ул. „Флора“ от ул. „Костенски водопад голям“ до ул. „Луи Айер“, м. „Манастирски ливади-изток“, район „Триадица“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София – 1000, ул. “Московска" № 33, www.sofia.bg


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ


собствениците на поземлени имоти, отредени за обект – публична общинска собственост, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план на м. „Манастирски ливади-изток“, одобрен с Решение № 50 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС, и ИПРЗ за кв. 11А, одобрено със Заповед № РА50-212/01.03.2022 г. и Заповед № РА50-259/15.03.2022 г. на главния архитект на Столична община, предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: „Реконструкция на ул. „Флора“ от ул. „Костенски водопад голям“ до ул. „Луи Айер“, м. „Манастирски ливади-изток“, район „Триадица“, както следва:
1. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1006.2546 (незастроен), с площ от 176 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1006.610 по КККР, сума за обезщетение 8 898,56 лв. (осем хиляди осемстотин деветдесет и осем лева и 56 ст.), разпределена, както следва:
- Атанас Поповски и Иванка Поповска в режим на СИО – 1/3 ид. ч. – 2 966,18 лв.
- Валентина Поповска – 1/3 ид. ч. – 2 966,19 лв.
- Елеонора Поповска – 1/3 ид. ч. – 2 966,19 лв.
2. Поземлен имот с идентификатор 68134.1006.1034 (незастроен), с площ от 947 кв. м по КККР, сума за обезщетение 53 266,90 лв. (петдесет и три хиляди двеста шестдесет и шест лева и 90 ст.), разпределени, както следва:
   2.1. За 695 кв. м:

 • Иван Калейн – 2/9 ид. ч. – 8 687,50 лв.
 • Людмила Калейна – 1/9 ид. ч. – 4 343,75 лв.
 • Десислава Стефанова – 1/27 ид. ч. – 1 447,92 лв.
 • Николай Стефанов – 1/27 ид. ч. – 1 447,92 лв.
 • Никол Стефанова – 1/27 ид. ч. – 1 447,92 лв.
 • Борис Пенев – 1/9 ид. ч. – 4 343,75 лв.
 • Маргарита Йовчева – 1/9 ид. ч. – 4 343,75 лв.
 • Вергиния Кръстева – 1/12 ид. ч. – 3 257,81 лв.
 • Елка Йорданова – 1/36 ид. ч. – 1 085,94 лв.
 • Вероника Йорданова – 1/36 ид. ч. – 1 085,94 лв.
 • Симона Йорданова – 1/36 ид. ч. – 1 085,94 лв.
 • Милена Симеонова – 7/108 ид. ч. – 2 533,85 лв.
 • Йордан Йорданов – 7/108 ид. ч. – 2 533,85 лв.
 • Венка Кръстанова – 1/27 ид. ч. – 1 447,92 лв.

   2.2. За 252 кв. м: неустановен собственик – 14 173,75 лв.
3. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1006.5689 (незастроен), с площ от 1 007 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1006.1093 по КККР, сума за обезщетение 56 694,10 лв. (петдесет и шест хиляди шестотин деветдесет и четири лева и 10 ст.). Собственик на имота: „Аурум“ ЕООД.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Триадица“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.
 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
        (ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

08.08.2023