Столична община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС във връзка с реализацията на обект: „Задънена улица от о.т. 97 – о.т. 98, кв. 55, м. „Горубляне“, район „Младост“, гр. София

ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

Собствениците на поземлен имот, попадащ в улица и отреден за обект – публична общинска собственост, съгласно действащия подробен устройствен план за имота, одобрен със Заповед РД-09-50-481/23.09.1994 г. на главния архитект на София, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Задънена улица от о.т. 97 – о.т. 98, кв. 55, м. „Горубляне“, район „Младост“, гр. София, а именно: поземлен имот с идентификатор 68134.4086.1932 (незастроен), с площ от 173 кв. м, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Собственици на имота са: „Билдинг 4“ ЕООД, Николинка Костадинова, Иванка Цветанова, Боряна Маринова и Милена Янева. Сумата за обезщетение е 6 483 (шест хиляди четиристотин осемдесет и три) лева, разпределена, както следва:

  • „Билдинг 4“ ЕООД – 72/180 идеални части – 2 593,20 лева;
  • Николинка Костадинова – 12/180 идеални части – 432,20 лева;
  • Иванка Цветанова – 12/180 идеални части – 432,20 лева;
  • Боряна  Маринова – 48/180 идеални части – 1 728,80 лева;
  • Милена Янева – 36/180 идеални части – 1 296,60 лева.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Младост“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.


КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

27.07.2023