Столична община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване на поземлени имоти, във връзка с обект: „Ул. „17-та“ в участъка от о.т. 24 през о.т. 25 – о.т. 26 до о.т. 27 между кв. 124 и кв. 125 (ул. 9 и ул. 18), кв. „Враждебна“, район „Кремиковци“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София 1000, ул. “Московска ” № 33, www.sofia.bg  

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

Собствениците на поземлени имоти, отредени за обект – публична общинска собственост, съгласно действащия подробен устройствен план на м. „Враждебна“, одобрен със Заповед № РД-09-051/14.01.1991 г. на председателя на ВрИК на ОбНС „Кремиковци“, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Ул. „17-та“ в участъка от о.т. 24 през о.т. 25 – о.т. 26 до о.т. 27 между кв. 124 и кв. 125 (ул. 9 и ул. 18), кв. „Враждебна“, район „Кремиковци“, гр. София, както следва:

1. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.8550.5450, с площ от 48 кв. м, съгласно скица, издадена от СГКК – град София, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.8550.534 по КККР на район „Кремиковци“, одобрени със Заповед № РД-18-61/27.09.2010 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Собственик на имота е Иванка Шикова. Сумата за обезщетение е 1 110,24 (хиляда сто и десет лева и 24 стотинки) лева;

2. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.8550.5456, с площ от 25 кв. м, съгласно скица, издадена от СГКК – град София, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.8550.549 по КККР на район „Кремиковци“, одобрени със Заповед № РД-18-61/27.09.2010 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Имотът е на неустановен собственик. Сумата за обезщетение е 642,50 (шестстотин четиридесет и два лева и 50 стотинки) лева;

3. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.8550.5454, с площ от 27 кв. м, съгласно скица, издадена от СГКК – град София, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.8550.550 по КККР на район „Кремиковци“, одобрени със Заповед № РД-18-61/27.09.2010 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Имотът е на неустановен собственик. Сумата за обезщетение е 693,90 (шестстотин деветдесет и три лева и 90 стотинки) лева;

4. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.8550.5448, с площ от 6 кв. м, съгласно скица, издадена от СГКК – град София, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.8550.1620 по КККР на район „Кремиковци“, одобрени със Заповед № РД-18-61/27.09.2010 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Собственици на имота са Мария Маринова и наследниците на Николай Маринов. Сумата за обезщетение е 1 264,14 (хиляда двеста шестдесет и четири лева и 14 стотинки) лева;

5. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.8550.5452, с площ от 6 кв. м, съгласно скица, издадена от СГКК – град София, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.8550.1625 по КККР на район „Кремиковци“, одобрени със Заповед № РД-18-61/27.09.2010 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Собственици на имота са наследниците на Траян Витков. Сумата за обезщетение е 1 264,14 (хиляда двеста шестдесет и четири лева и 14 стотинки) лева;

6. Поземлен имот с идентификатор 68134.8550.5287, с площ от 187 кв. м, съгласно скица, издадена от СГКК – град София, по КККР на район „Кремиковци“, одобрени със Заповед № РД-18-61/27.09.2010 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Собственици на имота са Петър Симеонов и Теодора Симеонова. Сумата за обезщетение е 8 200,60 (осем хиляди и двеста лева и 60 стотинки) лева.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Кремиковци“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
        (ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

19.05.2023