Столична община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: „Поземлен имот с идентификатор 68134.905.719, попадащ в УПИ I „За озеленяване“, кв. ЗВ и в улична регулация по ул. „Димитър Шишманов“ между О.Т.22а до О.Т.22г и по ул. „Яна Язова“ между О.Т.29е и О.Т.29в, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново“, район „Лозенец“, гр. София

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. “Московска ” № 33, www.sofia.bg  

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

собственика на поземлен имот (ПИ), отреден за УПИ I – за озеленяване, за улица и корекция на река – публична общинска собственост, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация на кв. 3в, м. „Витоша ВЕЦ – Симеоново“, одобрен с Решение № 700 по Протокол № 61/16.09.2021 г. на СОС, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: „Поземлен имот с идентификатор 68134.905.719, попадащ в УПИ I „За озеленяване“, кв. ЗВ и в улична регулация по ул. „Димитър Шишманов“ между О.Т.22а до О.Т.22г и по ул. „Яна Язова“ между О.Т.29е и О.Т.29в, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново“, район „Лозенец“, гр. София, както следва:

ПИ с идентификатор 68134.905.719 (незастроен), с площ 2 723 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 556 771,81 лв. (петстотин петдесет и шест хиляди седемстотин седемдесет и един лева и осемдесет и една стотинки), собственост на МАРИЯН АТАНАСОВ.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Лозенец“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:                      

/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

09.05.2023