Столична община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване на поземлен имот, попадащ в обхвата на обект: „Отчуждаване на ПИ с идентификатор 68134.2042.2508 в улица тупик от о.т. 157А до о.т. 157Б, кв. 64, м. в.з. "Симеоново-север“, район „Витоша“

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

Собствениците на поземлен имот, отреден за обект – публична общинска собственост, попадащ в улична регулация съгласно действащия подробен устройствен план за имота, а именно: влязъл в сила подробен устройствен план на местност в.з. "Симеоново-север“, одобрен със Заповед № РД-50-09-202/03.07.1989 г. на главния архитект на София, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Отчуждаване на ПИ с идентификатор 68134.2042.2508 в улица тупик от о.т. 157А до о.т. 157Б, кв. 64, м. в.з. "Симеоново-север“, район "Витоша“, гр. София, а именно:

Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.2042.118, с площ от 12 кв. м, съгласно скица – проект, издадена от СГКК – град София, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.2042.2508 по КККР на район „Витоша“, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2011 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Собственици на имота са: Мариана Рагина, Катя Божилова, Спаска Начева, Емилия Агайна, Красимир Начев, Кирил Начев, Спаска  Котева, Николай Котев, Валентин Котев, Светослав Котев, Иванка Котева, Георги Котев, Станислав Котев, Петър Котев, Драгомир Котев, Росен Котев, Николина Вантова, Стоил Ангелов, Елена Ангелова, Десислава Ангелова, Христина Лозанова, Теменужка Петрова, Магдалена Царева, Мирослав Петров. Сумата за обезщетение е 1 510,68 (хиляда петстотин и десет лева и 68 стотинки) лева.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Витоша“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.


КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
        (ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

10.04.2023