Столичната община обявява предстояща процедура по отчуждаване на поземлен имот – частна собственост, отреден за улица – публична общинска собственост, във връзка с обект: „Отчуждаване на имот 68134.903.112, попадащ в улична регулация о.т. 66=26 – о.т. 67 – о.т. 108а, кв. 17, м. „НПЗ Хладилника – Витоша“, район „Лозенец“, гр. София

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

Собствениците на поземлен имот, отреден за обект – публична общинска собственост, съгласно действащия подробен устройствен план на м. „НПЗ Хладилника – Витоша, части север и юг“, одобрен с Решение № 254 по Протокол № 17/31.05.2012 г. на Столичен общински съвет и Решение № 703 по Протокол № 42/26.10.2017 г. на Столичен общински съвет за поправка за очевидна фактическа грешка, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, попадащ в улична регулация, във връзка с обект: „Отчуждаване на имот 68134.903.112, попадащ в улична регулация о.т. 66=26 – о.т. 67 – о.т. 108а, кв. 17, м. „НПЗ Хладилника – Витоша“, район „Лозенец“, гр. София – публична общинска собственост, както следва:

Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.903.1111 (застроен), с площ от 613 кв. м, и сграда – проектен идентификатор 68134.903.1111.1, с проектна площ от 154 кв. м, съгласно скица – проект, представляващи реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.903.112 по КККР на район „Лозенец“, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Сумата за обезщетение е 88 210,70 (осемдесет и осем хиляди двеста и десет лева и седемдесет стотинки) лева, разпределена на собствениците, както следва:

Димитър Пенков – 1/2 идеална част – 44 105,35 лева;

Петър Пенков – 1/2 идеална част – 44 105,35 лева.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Лозенец“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
        (ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

27.02.2023