Столична община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване във връзка с обект: „Довеждаща инфраструктура и локални платна на „Северна скоростна тангента“ при пробив бул. „Рожен“, район „Надежда“

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

Собствениците на поземлен имот, отреден за обект – публична общинска собственост, съгласно действащия план за регулация на НПЗ „Илиянци-запад“, одобрен със заповед № РД-50-09-251/13.09.1989 г. на главния архитект на София и ИПР за кв. 4, 4А, 5, одобрен с решение № 540 по протокол № 80 от 25.07.2019 г. на Столичен общински съвет, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава III от ЗОС, попадащ в улична регулация, във връзка с обект: „Довеждаща инфраструктура и локални платна на „Северна скоростна тангента“ при пробив бул. „Рожен“, район „Надежда“, гр. София – публична общинска собственост, както следва:

Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1351.1034 (незастроен), с площ от 352 кв.м., съгласно скица – проект, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1351.59 по КККР на район „Надежда“, одобрени със заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Сумата за обезщетение е 21 609,28 (двадесет и една хиляди шестстотин и девет лева и 28 стотинки) лева, разпределена на собствениците, както следва:
-    Иван Михалков – 1/12 идеална част – 1 800,76 лева;
-    Илиян Андрейчев – 1/12 идеална част – 1 800,77 лева;
-    Нели  Ангелова – 1/6 идеална част – 3 601,55 лева;
-    СтоянкаМихайлова – 1/6 идеална част – 3 601,55 лева;
-    Николай Михов – 1/6 идеална част - 3 601,55 лева;
-    Тодор Гълъбов – 1/6 идеална част - 3 601,55 лева;
-    Валентина Гълъбова – 1/6 идеална част - 3 601,55 лева.


Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Надежда“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
        (ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

 

16.02.2023