Столичната община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване на поземлени имоти на основание Глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Предвидена улица от о.т. 13-а – о.т. 13, между кв. 26-а и кв. 3, м. „Дървеница“, район „Студентски“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 


На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

Собствениците на поземлени имоти, отредени за обект – публична общинска собственост, съгласно действащите подробни устройствени планове за имотите, а именно влязъл в сила ЧЗРКП за кв. 26-а, м. „ж.к. „Дървеница“, одобрен със Заповед № РД-50-1127/29.11.1995 г. на главния архитект на София, ЧЗРКП за кв. 26, 27, 28 и 28-а, м. „ж.к. „Дървеница“, одобрен със Заповед № РД-09-50-135/30.03.1998 г. на главния архитект на София, ЧЗРКП за кв. 3, м. „парк Въртопо-север“, одобрен със Заповед № РД-09-50-21/24.01.2000 г. на главния архитект на София, потвърдени с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на Столичен общински съвет, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Предвидена улица от о.т. 13-а – о.т. 13, между кв. 26-а и кв. 3, м. „Дървеница“, район „Студентски“, гр. София, както следва:

1. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1604.6330 (незастроен), с площ от 109 кв. м, съгласно скица – проект, издадена от СГКК – град София, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 68134.1604.2686 по КККР на район „Студентски“, одобрена със Заповед № РД-18-38/10.07.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК. Собственици на имота са: Крум Лапачки, Спас Петров и Любка Кажимирчак. Сумата за обезщетение е 14 137,96 (четиринадесет хиляди сто тридесет и седем лева и 96 стотинки) лева, разпределена, както следва:
- Крум Лапачки – 1/3 идеална част – 4 712,65 (четири хиляди седемстотин и дванадесет лева и 65 стотинки) лева;
- Спас Петров – ½ идеална част – 7 068,98 (седем хиляди шестдесет и осем лева и 98 стотинки) лева;
- Любка Кажимирчак – 1/6 идеална част – 2 356,33 (две хиляди триста петдесет и шест лева и 33 стотинки) лева;

2. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1604.6328 (незастроен), с площ от 180 кв. м, съгласно скица – проект, издадена от СГКК – град София, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 68134.1604.6224 по КККР на район „Студентски“, одобрена със Заповед № РД-18-38/10.07.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК. Собственици на имота са Крум Лапачки и Сийка Лапачка – в режим на СИО. Сумата за обезщетение е 23 347,08 (двадесет и три хиляди триста четиридесет и седем лева и 08 стотинки) лева.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Студентски“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
(ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

13.01.2023