Столична община обявява предстоящo принудително отчуждаване на поземлен имот, частна собственост, във връзка с обект: „Дарение на средства за отчуждаване на част от ПИ с идентификатор 68134.2045.2806, попадащ в улична регулация, кв. 7, м. „Малинова долина" – обслужващи обекти на "Околовръстен път”, район „Витоша”, гр. София

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

Собственика на поземлен имот, отреден за обект – публична общинска собственост, съгласно действащия подробен устройствен план за имота, а именно влязъл в сила подробен устройствен план – ПРЗ и ИПР на м. „Малинова долина" – обслужващи обекти на "Околовръстен път“, одобрен с Решение № 16 по Протокол № 26/14.01.2021 г. на Столичен общински съвет, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Дарение на средства за отчуждаване на част от ПИ с идентификатор 68134.2045.2806, попадащ в улична регулация, кв. 7, м. „Малинова долина" – обслужващи обекти на "Околовръстен път”, район „Витоша”, гр. София, а именно: поземлен имот с проектен идентификатор 68134.2045.3156 (незастроен), с площ от 58 кв. м, съгласно скица – проект, издадена от СГКК – град София, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.2045.2806, по КККР на район „Витоша“, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2011 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Собственик на имота е „София Парк Вилас“ АД. Сумата за обезщетение е 14 566,70 (четиринадесет хиляди петстотин шестдесет и шест лева и 70 стотинки) лева.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Витоша“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 


КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА: /п/
(ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

31.10.2023