Столична община обявява предстояща процедура по отчуждаване на поземлени имоти – частна собственост, отредени за улица – публична общинска собственост, във връзка с обект: "Изграждане на транспортен мост над река Владайска при ул. "Коломан", район "Красно село", съгласно утвърдения регулационен план"

​​​​​СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 33, www.sofia.bg


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

Собствениците на поземлени имоти, отредени за обект – публична общинска собственост, попадащи в улична регулация, алея, река и озеленяване, съгласно действащия подробен устройствен план за имотите, а именно: регулационен план на м. „кв. "Овча купел-актуализация", одобрен с Решение № 111 по Протокол № 32/10.12.2001 г. на Столичен общински съвет и Решение № 24 по Протокол № 36/15.04.2002 г. на Столичен общински съвет за ЯФГ, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Изграждане на транспортен мост над река Владайска при ул. "Коломан", район "Красно село", съгласно утвърдения регулационен план", както следва:

1. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.4336.1271 (незастроен), с площ от 87 кв. м, съгласно скица-проект, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.4336.1266 по КККР на район „Овча купел“, одобрени със Заповед № РД-18-51/15.07.2010 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Собственик на имота е Павлета Табакова. Сумата за обезщетение е 10 830,63 (десет хиляди осемстотин и тридесет лева и 63 стотинки) лева;
2. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.4336.1272 (незастроен), с площ от 300 кв. м, съгласно скица-проект, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.4336.1266 по КККР на район „Овча купел“, одобрени със Заповед № РД-18-51/15.07.2010 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Собственик на имота е Павлета Табакова. Сумата за обезщетение е 37 347,00 (тридесет и седем хиляди триста четиридесет и седем) лева;
3. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.4336.1273 (незастроен), с площ от 92 кв. м, съгласно скица-проект, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.4336.1266 по КККР на район „Овча купел“, одобрени със Заповед № РД-18-51/15.07.2010 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Собственик на имота е Павлета Табакова. Сумата за обезщетение е 11 453,08 (единадесет хиляди четиристотин петдесет и три лева и 08 стотинки) лева.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Овча купел“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
        (ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

12.10.2023