Столична община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване на поземлени имоти на основание Глава III от ЗОС, във връзка с обект: "Улица "Едуард Генов" от бул. "Симеоновско шосе" до бул. "Климент Охридски" – поетапно – северно и южно платно", гр. София

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 33, www.sofia.bg


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

Собствениците на поземлени имоти, отредени за обект – публична общинска собственост, попадащи в улична регулация, съгласно действащите подробни устройствени планове на м. „Малинова долина-изток“, одобрен с Решение № 94, по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС и на м. „ж.к. "Малинова долина“, одобрен с Решение № 696, по Протокол № 114/19.07.2007 г. на СОС и Решение № 851, по Протокол № 117/13.09.2007 г. за поправка на ОФГ на СОС, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Улица „Едуард Генов“ от бул. „Симеоновско шосе“ до бул. „Климент Охридски“ – поетапно – северно и южно платно“, гр. София, както следва:

1. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1611.6151 (застроен), с площ от 4 268 кв. м, съгласно скица-проект, издадена от СГКК – град София, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 68134.1611.328 по КККР на район „Студентски“, одобрена със Заповед № РД-18-38/10.07.2012 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Собственик на имота е Сдружение „Български червен кръст“. Сгради с проектни идентификатори 68134.1611.6150.50, с площ от 67 кв. м, 68134.1611.6151.49, с площ от 22 кв. м, 68134.1611.6151.51, с площ от 66 кв. м и 68134.1611.6150.19, с площ от 305 кв. м са частна държавна собственост. Сумата за обезщетение е 2 117 523,60 (два милиона сто и седемнадесет хиляди петстотин двадесет и три лева и 60 стотинки) лева;

2. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1611.6149 (незастроен), с площ от 1 152 кв. м, съгласно скица-проект, издадена от СГКК – град София, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 68134.1611.2651 по КККР на район „Студентски“, одобрена със Заповед № РД-18-38/10.07.2012 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Собственици на имота са Траяна Юрукова, Йордан  Шишков, Наталия Рангелова, Борислав  Рангелов, Крум Рангелов, Гергина  Илиева, Николинка  Капсамунова, Лиляна  Зарева, Емилия Минкова, Татяна Стоянова, Наталка Божилова, Красимир Кирилов, Бойко Недков, Анастасия Пикова, Лазаринка Петрова, Константин Пенев, Григор Атанасов, Ани Христова, Мая Накова, Велика  Атанасова, Красимир Атанасов, Румен  Атанасов. Сумата за обезщетение е 642,50 (шестстотин четиридесет и два лева и 50 стотинки) лева;

3. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1611.6147 (незастроен), с площ от 958 кв. м, съгласно скица-проект, издадена от СГКК – град София, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 68134.1611.4116 по КККР на район „Студентски“, одобрена със Заповед № РД-18-38/10.07.2012 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Собственици на имота са Павел Божилов, Цветанка Дедикова и Роза Рагина. Сумата за обезщетение е 402 472,80 (четиристотин и две хиляди четиристотин седемдесет и два лева и 80 стотинки) лева;

4. Поземлен имот с идентификатор 68134.1611.5294 (незастроен), с площ от 285 кв. м, съгласно скица, издадена от СГКК – град София, съгласно КККР на район „Студентски“, одобрени със Заповед № РД-18-38/10.07.2012 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Собственици на имота са Валентин Сергеев, Георги Апостолов, Стефан Йорданов, Евдокия Венкова-Йорданова, Ваня Божилова, Николай Петров, Антоанета Господинова, Александър Йорданов, Нина Йорданова, Неделчо Петров, Николина Пальова, Василка Рангелова, Снежана Милева, Йордан Трайков, Тодор  Манолов, Виолета  Йончева, Геша  Димитрова, Антоанета  Венева, Гергана  Гочева, Дена Станчева, Лидия Ананиева. Сумата за обезщетение е 154 506,01 (сто петдесет и четири хиляди петстотин и шест лева и 01 стотинки) лева.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Студентски“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
        (ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

14.09.2023