Столична община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: „Гробищен парк с. Герман, район "Панчарево"– поетапно“


​​​​​​СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София, 1000, ул. “Московска ” № 33, www.sofia.bg   

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост


УВЕДОМЯВАМ

собствениците на поземлени имоти (ПИ), отредени за гробищен парк – публична общинска собственост, съгласно влязъл в сила ПУП на м. "с. Герман", одобрен със Заповед № РД-50-09-324/15.10.1985 г. на главния архитект на София, ПРЗ и ИПР на кв. 46А на м. "с. Герман", одобрен с Решение № 542 по Протокол № 58/26.07.2018 г. на СОС, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: „Гробищен парк с. Герман, район "Панчарево" – поетапно“, както следва:

1. ПИ с идентификатор 14831.6535.39 (незастроен), с площ 2 298 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-37/04.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 330 590,28 лв. (триста и тридесет хиляди петстотин и деветдесет лева и двадесет и осем стотинки), разпределена на собствениците, както следва:
1. Марийка Стоилова – 1/4 ид. ч. – 82 647,56 лв.
2. Димитър  Христов – 1/4 ид. ч. – 82 647,57 лв.
3. Димитър Трайков  – 1/8 ид. ч. – 41 323,79 лв.
4. Людмил Димитров – 1/8 ид. ч. – 41 323,79 лв.
5. Капка  Цанова – 1/16 ид. ч. – 20 661,89 лв.
6. Сълзица Мартинска –  1/16 ид. ч.  – 20 661,89 лв.
7. Славчо Мартински – 1/8 ид. ч. – 41 323,79 лв.

2. ПИ с идентификатор 14831.6535.41 (незастроен), с площ 153 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-37/04.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 22 010,58 лв. (двадесет и две хиляди и десет лева и петдесет и осем стотинки), собственост на Гергина Лилова.

3. ПИ с идентификатор 14831.6535.42 (незастроен), с площ 153 кв. м по КККР, одобрено със Заповед № РД-18-37/04.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 22 010,58 лв. (двадесет и две хиляди и десет лева и петдесет и осем стотинки), разпределена на собствениците, както следва:
1.   Гинка  Божилова – 1/15 ид. ч. – 1 467,37 лв.
2.   Даниел  Божилов – 1/15 ид. ч. – 1 467,37 лв.
3.   Вержиния  Божилова – 1/15 ид. ч. – 1 467,37 лв.
4.   Кирил Здравков – 1/5 ид. ч.   – 4 402,12 лв.
5.   Анелия  Стоянова – 1/10 ид. ч. – 2 201,06 лв.
6.   Здравко  Здравков – 1/10 ид. ч. – 2 201,06 лв.
7.    Евдокия  Михайлова – 1/5 ид. ч.   – 4 402,12 лв.
8.   Любка Христова – 1/15 ид. ч. – 1 467,37 лв.
9.   Красимир  Христов – 1/15 ид. ч. – 1 467,37 лв.
10. Незабравка  Стоименова – 1/15 ид. ч. – 1 467,37 лв.

4. ПИ с идентификатор 14831.6535.43 (незастроен), с площ 576 кв. м по КККР, одобрено със Заповед № РД-18-37/04.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 82 863,36 лв. (осемдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и три лева и тридесет и шест стотинки), разпределена на собствениците, както следва:
1. Светла  Лепнийска – 1/6 ид. ч. – 13 810,56 лв.  
2. Георги Дешков – 1/6 ид. ч. – 13 810,56 лв.
3. Сергей  Стоянов – 1/9 ид. ч. – 9 207,04 лв.
4. Емил  Величков – 1/9 ид. ч. – 9 207,04 лв.
5. Мария  Величкова-Стефанова – 1/9 ид. ч. – 9 207,04 лв.
6. Бойка  Иванова – 1/3 ид. ч. – 27 621,12 лв.

5. ПИ с идентификатор 14831.6535.44 (незастроен), с площ 431 кв. м по КККР, одобрено със Заповед № РД-18-37/04.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 62 003,66 лв. (шестдесет и две хиляди и три лева и шестдесет и шест стотинки), разпределени на собствениците, както следва:
1. Цветанка Божилова – 1/4 ид. ч. – 15 500,91 лв.
2. Тинка  Манова – 1/12 ид. ч. – 5 166,97 лв.
3. Валентин  Манов – 1/12 ид. ч. – 5 166,97 лв.
4. Силвия  Манова – 1/12 ид. ч. – 5 166,97 лв.
5. Йорданка  Георгиева – 1/4 ид. ч. – 15 500,92 лв.
6. Снежана  Иванова– 1/4 ид. ч. – 15 500,92 лв.

6. ПИ с идентификатор 14831.6535.45 (незастроен), с площ 1 649 кв. м по КККР, одобрено със Заповед № РД-18-37/04.07.2011 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 237 225,14 лв. (двеста тридесет и седем хиляди двеста двадесет и пет лева и четиринадесет стотинки), разпределена на собствениците, както следва:
1.   Росица  Николова – 1/6 ид. ч.  – 39 537,52 лв.
2.   Теменужка  Стоименова – 1/18 ид. ч. – 13 179,18 лв.
3.   Валери  Йорданов – 1/18 ид. ч. – 13 179,18 лв.
4.   Даниел  Йорданов – 1/18 ид. ч. – 13 179,18 лв.
5.   Савина Михайлова – 1/18 ид. ч. – 13 179,17 лв.
6.   Христо  Михайлов – 1/18 ид. ч. – 13 179,17 лв.
7.   Любомир  Благоев – 1/9 ид. ч. – 26 358,35 лв.
8.   Надежда  Благоева – 1/9 ид. ч. – 26 358,35 лв.
9.   Мая  Костова – 1/6 ид. ч. – 39 537,52 лв.
10. Елена  Никова – 1/6 ид. ч. – 39 537,52 лв.
 

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Панчарево“ и кмета на с. Герман за поставяне на определеното за целта място в сградите на района и кметството.

 


КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:                    
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

01.09.2023