Столичната община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване на поземлени имоти, частна собственост, отредени за училище – публична общинска собственост, на основание Глава III от ЗОС, във връзка с обект: „УПИ I-„за училище“, кв. 8-б, м. „ГГЦ – зона В17“, район "Сердика“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Гр. София – 1000, ул. „Московска“ № 33, www.sofia.bg


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

Собствениците на поземлени имоти, отредени за обект – публична общинска собственост, съгласно действащия подробен устройствен план, одобрен със Заповед № РД50-510/24.06.2020 г. на главния архитект на Столична община, за предстояща процедура по принудително отчуждаване, на основание Глава III от ЗОС, във връзка с обект: „УПИ I-„за училище“, кв. 8-б, м. „ГГЦ – зона В17“, район "Сердика“, както следва:
1.    Поземлен имот с идентификатор 68134.512.240 (незастроен), с площ от 350 кв. м, по КККР на район „Сердика“, одобрени със Заповед № РД-18-53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Собственик на имота е СД „Трансграфика – Димитрови и с-ие“. Сумата за обезщетение е 137 137 (сто тридесет и седем хиляди сто тридесет и седем) лева.
2.    Поземлен имот с идентификатор 68134.512.241 (незастроен), с площ от 363 кв. м, по КККР на район „Сердика“, одобрени със Заповед № РД-18-53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Собственик на имота е СД „Трансграфика – Димитрови и с-ие“. Сумата за обезщетение е 142 230,66 (сто четиридесет и две хиляди двеста и тридесет лева и 66 стотинки) лева.
3.    Поземлен имот с идентификатор 68134.512.242 (незастроен), с площ от 329 кв. м, по КККР на район „Сердика“, одобрени със Заповед № РД-18-53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Собственик на имота е СД „Трансграфика – Димитрови и с-ие“. Сумата за обезщетение е 128 908,78 (сто двадесет и осем хиляди деветстотин и осем лева и 78 стотинки) лева.
4.    Поземлен имот с идентификатор 68134.512.243 (незастроен), с площ от 380 кв. м, по КККР на район „Сердика“, одобрени със Заповед № РД-18-53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Собственик на имота е СД „Трансграфика – Димитрови и с-ие“. Сумата за обезщетение е 148 891,60 (сто четиридесет и осем хиляди осемстотин деветдесет и един лева и 60 стотинки) лева.
5.    Поземлен имот с идентификатор 68134.512.244 (незастроен), с площ от 268 кв. м, по КККР на район „Сердика“, одобрени със Заповед № РД-18-53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Собственик на имота е СД „Трансграфика – Димитрови и с-ие“. Сумата за обезщетение е 105 007,76 (сто и пет хиляди и седем лева и 76 стотинки) лева.
6.    Поземлен имот с идентификатор 68134.512.245 (незастроен), с площ от 272 кв. м, по КККР на район „Сердика“, одобрени със Заповед № РД-18-53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Собственик на имота е СД „Трансграфика – Димитрови и с-ие“. Сумата за обезщетение е 106 575,04 (сто и шест хиляди петстотин седемдесет и пет лева и 04 стотинки) лева.
7.    Поземлен имот с идентификатор 68134.512.246 (застроен), с площ от 234 кв. м и сграда с идентификатор 68134.512.246.1, със застроена площ от 10 кв. м, съгласно КККР на район „Сердика“, одобрени със Заповед № РД-18-53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Собственик на имота е СД „Трансграфика – Димитрови и с-ие“. Сумата за обезщетение е 91 685,88 (деветдесет и една хиляди шестстотин осемдесет и пет лева и 88 стотинки) лева.
8.    Поземлен имот с идентификатор 68134.512.247 (застроен), с площ от 443 кв. м, сграда с идентификатор 68134.512.247.1, със застроена площ от 48 кв. м и сграда с идентификатор 68134.512.247.2, със застроена площ от 16 кв. м, съгласно КККР на район „Сердика“, одобрени със Заповед № РД-18-53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Собственици на имота са Маргарита Начева, Евгений Унанов и Столична община. Сумата за обезщетение е 29 507,96 (двадесет и девет хиляди петстотин и седем лева и 96 стотинки) лева, разпределена, както следва:
- Маргарита Начева – 17/200 идеални части – 14 753,98 лева;
- Евгений Унанов – 17/200 идеални части – 14 753,98 лева.
9.    Поземлен имот с идентификатор 68134.512.248 (незастроен), с площ от 389 кв. м, по КККР на район „Сердика“, одобрени със Заповед № РД-18-53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Собственик на имота е СД „Трансграфика – Димитрови и с-ие“. Сумата за обезщетение е 152 417,98 (сто петдесет и две хиляди четиристотин и седемнадесет лева и 98 стотинки) лева.
10.    Поземлен имот с идентификатор 68134.512.249 (застроен), с площ от 428 кв. м, сграда с идентификатор 68134.512.249.1, със застроена площ от 80 кв. м и сграда с идентификатор 68134.512.249.2, със застроена площ от 85 кв. м, съгласно КККР на район „Сердика“, одобрени със Заповед № РД-18-53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Собственик на имота е СД „Трансграфика – Димитрови и с-ие“. Сумата за обезщетение е 167 698,96 (сто шестдесет и седем хиляди шестстотин деветдесет и осем лева и 96 стотинки) лева.
11.    Поземлен имот с идентификатор 68134.512.250 (незастроен), с площ от 432 кв. м, по КККР на район „Сердика“, одобрени със Заповед № РД-18-53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Собственик на имота е СД „Трансграфика – Димитрови и с-ие“. Сумата за обезщетение е 169 266,24 (сто шестдесет и девет хиляди двеста шестдесет и шест лева и 24 стотинки) лева.
12.    Поземлен имот с идентификатор 68134.512.251 (незастроен), с площ от 221 кв. м, по КККР на район „Сердика“, одобрени със Заповед № РД-18-53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Собственик на имота е СД „Трансграфика – Димитрови и с-ие“. Сумата за обезщетение е 86 592,22 (осемдесет и шест хиляди петстотин деветдесет и два лева и 22 стотинки) лева.
13.    Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.512.362 (незастроен), с площ от 213 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.512.252 по КККР на район „Сердика“, одобрени със Заповед № РД-18-53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Собственик на имота е СД „Трансграфика – Димитрови и с-ие“. Сумата за обезщетение е 83 457,66 (осемдесет и три хиляди четиристотин петдесет и седем лева и 66 стотинки) лева.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Сердика“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.


КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
        (ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

 

10.01.2023