Столична община съобщава за издадени 3 заповеди за отчуждаване на ПИ, във връзка с реализацията на обект: „Отчуждаване на ПИ с идентификатор 68134.2042.2508 в улица тупик от о.т. 157А до о.т. 157Б, кв. 64, м. в.з. "Симеоново-север“, район "Витоша", гр. София​​​​​​​


СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, 1000, ул. “Московска” № 33, www.sofia.bg


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, във връзка с реализацията на обект: „Отчуждаване на ПИ с идентификатор 68134.2042.2508 в улица тупик от о.т. 157А до о.т. 157Б, кв. 64, м. в.з. "Симеоново-север“, район "Витоша“, гр. София, а именно:
Заповед № СОА23-РД40-89/16.03.2023 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.2042.118 (незастроен), с площ от 12 кв. м, съгласно скица-проект, издадена от СГКК – град София, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.2042.2508 по КККР на район „Витоша“, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2011 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Заповедта не е съобщена на Теодора Начева, в качеството ѝ на наследник на Мариана Рагина.
Заповед № СОА23-РД40-178/27.11.2023 г. на кмета на Столична община, с която е изменена Заповед № СОА23-РД40-89/16.03.2023 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.2042.118 (незастроен), с площ от 12 кв. м, съгласно скица-проект, издадена от СГКК – град София, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.2042.2508 по КККР на район „Витоша“, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2011 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Заповедта не е съобщена на Теодора Начева, в качеството ѝ на наследник на Мариана Рагина.
Заповед № СОА24-РД40-1/26.01.2024 г. на кмета на Столична община, с която е изменена Заповед № СОА23-РД40-178/27.11.2023 г. на кмета на Столична община, с която е изменена Заповед № СОА23-РД40-89/16.03.2023 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.2042.118 (незастроен), с площ от 12 кв. м, съгласно скица-проект, издадена от СГКК – град София, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.2042.2508 по КККР на район „Витоша“, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2011 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Заповедта не е съобщена на Теодора Начева, в качеството ѝ на наследник на Мариана Рагина.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Витоша” за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
        (ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ)

20.03.2024