Столична община обявява отчуждаване на поземлен имот, във връзка с реализацията на обект: „Осигуряване на транспортен достъп до нова гара Обеля – улица, свързваща се с бул. „Панчо Владигеров“, от о.т. 39 – о.т. 63 – о.т. 66 до о.т. 67 и о.т. 66 – о.т. 70 до о.т. 71, при кв. 1, 2, 17, 18, 19 и 20, м. „Северен парк – гробищен „Бакърена фабрика“, район „Връбница“, град София

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС e издадена заповед за отчуждаване на недвижим имот, попадащ в улична регулация и в обхвата на обект: „Осигуряване на транспортен достъп до нова гара Обеля – улица, свързваща се с бул. „Панчо Владигеров“, от о.т. 39 – о.т. 63 – о.т. 66 до о.т. 67 и о.т. 66 – о.т. 70 до о.т. 71, при кв. 1, 2, 17, 18, 19 и 20, м. „Северен парк – гробищен парк „Бакърена фабрика“, р-н “Връбница”, гр. София, а именно Заповед за отчуждаване № СОА23-РД40-166/11.10.2023 г. на кмета на Столична община на поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.2819.3136 (незастроен), с площ 50 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2819.2322 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г на ИД на АГКК. Съсобствениците Биляна  Георгиева, Павел  Георгиев и Ирина  Маринова, притежаващи общо 3/18 ид. ч. от правото на собственост, не са открити на постоянния и настоящия им адрес.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Връбница” за поставяне на определено за целта място в сградата на съответния район.


 КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:    
                                                            (ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ)

08.01.2024