Столична община обявява отчуждаване на поземлен имот, във връзка с реализацията на обект: „Гробищен парк с. Лозен“, район „Панчарево“– поетапно“​​​​​​​


​​​​​СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София – 1000, ул. "Московска" № 33, www.sofia.bg

 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС e издадена заповед за отчуждаване на недвижим имот, попадащ в улична регулация, в УПИ за гробищен парк и в обхвата на обект: "Гробищен парк – с. "Лозен", гр. София, а именно: Заповед за отчуждаване № СОА23-РД40-114/28.07.2023 г. на кмета на Столична община, изменена със Заповед № СОА23-РД40-116/11.08.2023 г. на кмета на Столична община, и Заповед № СОА23-РД40-151/05.10.2023 г. на кмета на Столична община, на поземлен имот с идентификатор 44063.6215.626 (незастроен), с площ 5 297 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-46/18.08.2011 г. на ИД на АГКК. Собственикът на 1/54 ид. ч. Павлинка Богоева не е открита на постоянния и настоящия ѝ адрес.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Панчарево” и до кмета на с. Лозен за поставяне на определено за целта място в сградите на съответния район и кметство.КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:                      
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

28.11.2023