Столична община обявява отчуждаване на поземлен имот, във връзка с реализацията на обект: „Продължение на ул. „Йордан Радичков" от кръстовището с ул. при о.т. 518 до о.т. 535 до о.т. 539а в северно локално платно на СОП – Южна дъга"


СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София – 1000, ул, “Московска" № 33, www.sofia.bg


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС е издадена заповед за отчуждаване на недвижим имот, във връзка с реализацията на обект: „Продължение на ул. „Йордан Радичков“ от кръстовището с ул. при о.т. 518 до о.т. 535 до о.т. 539а в северно локално платно на СОП – Южна дъга", а именно:

Заповед № СОА23-РД40-56/01.03.2023 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.905.1970 (незастроен), с площ от 778 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1621 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК. Съсобственикът Мариана Цветанова не е намерен на постоянен и настоящ адрес.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Лозенец” за поставяне на определено за целта място в сградата на района.КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
(ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

28.11.2023