Столична община обявява отчуждаване на поземлени имоти, попадащи в обхвата на обект: „Разширение на пешеходен тротоар на ул. „Народни будители“ между о.т. 120-о.т. 1-о.т. 2-о.т. 3“, м. „ж. к. Свобода“ район „Надежда“, гр. София


О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост
УВЕДОМЯВАМ


собствениците на поземлени имоти, отредени за обект – публична общинска собственост, съгласно влязъл в сила регулационен план на местност ,,Момкова махала“ II-ра част, одобрен със Заповед № 857/05.07.1963 г. на заместник председателя на Държавен комитет по строителство и архитектура, действащ план за регулация на местност ,,Свобода“, одобрен с Решение № 587 по Протокол № 51/24.10.2013 г. на СОС,  за предстояща процедура по принудително отчуждаване, във връзка с реализиране на обект: ,,Разширение на пешеходен тротоар на ул. ,,Народни будители“ между о.т. 120-о.т. 1-о.т. 2-о.т 3-о.т.“, м. ,,ж.к. Свобода“ откъм ,,Северен парк“ район ,,Надежда“, както следва:

1.    Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1375.2079 (незастроен), с площ 18 кв. м. по КККР, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.1375.1369, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 2 436,12 лв. (две хиляди четиристотин тридесет и шест лева и дванадесет стотинки), собственост на Николина Върбанова.

2.    Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1375.2080 (незастроен), с площ 47 кв. м. по КККР, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.1375.1369, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 6 360,98 лв. (шест хиляди триста и шестдесет лева и деветдесет и осем стотинки), собственост на Николина Върбанова.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Надежда”, за поставяне на определено за целта място в сградата на района.КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 

22.08.2023