Столична община обявява отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализиране на обект: "Улица тупик от о.т.149-о.т.150а-о.т.150а, кв. 8, м. "Левски Зона Г, район "Подуяне" с цел осигуряване на транспортен достъп до имот 68134.601 1055, и реализация на инвестиционни намерения в УПИ VI-1055, кв. 8"

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София – 1000, ул. “Московска”, № 33, www.sofia.bg  

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

собствениците на поземлени имоти, отредени за обект – публична общинска собственост, съгласно действащ ПУП, ЧЗРП за кв. 8 на м. „Левски Зона Г“, одобрен със Заповед № РД-09-50-171/03.04.2000 г. на главния архитект на София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на СОС, ИПРЗ, одобрено със Заповед № РД-09-50-858/14.07.2006 г. на гл. арх. на София, във връзка с реализиране на обект: "Улица тупик от о.т.149-о.т.150а-о.т.150а, кв. 8, м. "Левски Зона Г, район "Подуяне" с цел осигуряване на транспортен достъп до имот 68134.601 1055, и реализация на инвестиционни намерения в УПИ VI-1055, кв. 8", както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 68134.601.1210 (незастроен), с площ 117 кв. м по КККР, сума за обезщетение 20 774,64 лв. (двадесет хиляди седемстотин седемдесет и четири лева и шестдесет и четири стотинки), разпределена на собствениците, както следва:

1. Елеонора Първанова – 1/8 ид.ч. – 2 596,83 лв.

2. Тодор Първанов – 1/8 ид.ч. – 2 596,83 лв.

3. Цветан  Митов – 1/4 ид.ч. – 5 193, 66 лв.

4. Свилена Лазарова – 1/12 ид.ч. – 1 731, 22 лв.

5. Даниела Михайлова – 1/12 ид.ч. – 1 731, 22лв.

6.  Людмила Стоева-Бойчева – 1/36 ид.ч. – 577, 07 лв.

7. Николай Бойчев – 1/36 ид.ч. – 577, 07 лв.

8. Вера  Бойчева – 1/36 ид.ч. – 577, 07 лв.

9. Лиляна  Бойчева – 1/24 ид.ч. – 865, 61 лв.

10. Бойко Бойчев – 1/24 ид.ч. – 865,61 лв.

11. Красимира  Анзова – 1/24 ид.ч. – 865, 61 лв.

12. Петя  Ангелова-Герасимова – 1/48 ид.ч. – 432,81 лв.

13. Марина  Младенова – 1/48 ид.ч. – 432, 81 лв.

14. Лидия Савова – 1/12 ид.ч. – 1 731, 22 лв.

 

2. Поземлен имот с идентификатор 68134.601.2434 (незастроен), с площ 20 кв. м по КККР, сума за обезщетение 3 551,22 лв. (три хиляди петстотин петдесет и един лева и двадесет и две стотинки), собственост на Красимир Петков.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Подуяне”, за поставяне на определено за целта място в сградата на района.
 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

09.03.2023