Столична община обявява отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализиране на обект: „Изграждане корекция на р. Драгалевска в участъка от ул. ,,Хижите” до ,,Софийски околовръстен път“, р-н ,,Лозенец“ – поетапно", гр. София

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София – 1000, ул. “Московска”, № 33, www.sofia.bg   

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

собствениците на поземлени имоти, отредени за обект – публична общинска собственост, съгласно действащ улично-регулационен план на м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, одобрен с Решение № 44 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС, Заповед № РД-09-1944/16.10.2002 г. на кмета на СО за поправка на ЯФГ, м. ,,Кръстова вада“ и м. ,,Южен парк – IV ч.“, утвърден с Решение № 45 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС и Решение № 147 по Протокол № 40/18.07.2002 г., за поправка на ЯФГ, Решение № 294 по Протокол № 53/17.05.2018 г. за поправка на ОФГ на СОС, ИПРЗ, одобрено със Заповед № РА50-757/14.11.2017 г. на главния архитект на София, за кв. 120, м. ,,Витоша – ВЕЦ Симеоново“, ЧЗРП одобрено със Заповед № РД-09-50-169/16.05.1996 г. на главния архитект на София за кв. 120, м. ,,Витоша – ВЕЦ Симеоново“, ИПРЗ, одобрено със Заповед № РД-09-50-934/26.07.2007 г. на главния архитект на София, ИПР за кв.139, одобрено с Решение № 432 по Протокол № 85 от 09.07.2015 г. на СОС, м. ,,Кръстова вада“, във връзка с реализиране на „Изграждане корекция на р. Драгалевска в участъка от ул. ,,Хижите” до ,,Софийски околовръстен път“, р-н ,,Лозенец“ – поетапно", гр. София, както следва:

1. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.904.3539 (незастроен), с площ от 226 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 34 248,04 лв. (тридесет и четири хиляди двеста четиридесет и осем лева и четири стотинки), разпределена на собствениците, както следва:
– Веселина  Ангелова – 1/2 ид. ч. – 17 124,02 лв.
– Михаил  Янков – 1/2 ид. ч. – 17 124,02 лв.


2. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.904.3618 (незастроен), с площ от 235 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 35 611,90 лв. (тридесет и пет хиляди шестотин и единадесет лева и деветдесет стотинки) собственост на ,,Технометал“ ЕООД.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Лозенец”, за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 

09.03.2023