Столичната община обявява предстоящо отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализиране на обект: „Изграждане на връзка на ул. ,,Михаил Тенев“ и бул. ,,Христофор Колумб“, м. ,,НПЗ Изток“, п.з. Къро, от о.т. 247 на ул. ,,Михаил Тенев“, през о.т.64 – о.т.64А – о.т.63 – о.т.62 – о.т.61 – о.т.60А – о.т.60Б – о.т.60В – о.т.61Д до о.т.69Д“, район ,,Младост“, гр. София

О Б Я В Л Е Н И Е


На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост


УВЕДОМЯВАМ


собствениците на поземлени имоти, отредени за обект – публична общинска собственост, съгласно действащ ПУП на м. ,,НПЗ Изток“, м. ,,Къро“, одобрен със Заповед № РД-50-09-373/08.12.1988 г. на главния архитект на София, ЧИЗРП, Заповед № РД-09-50-291/05.07.1996 г. на главния архитект на София, ЧИРП, Заповед № РД-09-50-539/10.10.1997 г. на главния архитект на София, ЧИРП, Заповед № РД-09-50-566/16.10.1998 г. на главния архитект на София, ЧИЗРП, Заповед № РД-09-50-485/20.11.2000 г. на главния архитект на София, Заповед № РД-09-50-127/24.03.2003 г. на главния архитект на София за поправка на ЯФГ, ИПР, Заповед № РД-06-137/26.04.2002 г. на кмета на р-н "Младост", ИПРЗ, Заповед № РД-06-359/24.10.2002 г. на кмета на р-н "Младост", Заповед № РД-06-401/16.10.2006 г. на кмета на р-н "Младост", ИПР, Заповед № РД-06-372/06.11.2002 г. на кмета на р-н "Младост", ИПРЗ, Заповед № РД-09-50-251/12.04.2013 г. на главния архитект на СО, ЧИЗРП, Заповед № РД-09-50-339/01.07.1994 г. на главния архитект на София, ЧИЗРП, Заповед № РД-09-50-94/24.02.1998 г. на главния архитект на София, ИПРЗ, Заповед № РД-09-50-339/15.11.2002 г. на главния архитект на София, ИПР, Заповед № РД-09-50-213/26.03.2004 г. на главния архитект на София, ИПРЗ, Заповед № РД-50-666/16.11.2016 г. на главния архитект на СО, във връзка с реализиране на обект: „Изграждане на връзка на ул. ,,Михаил Тенев“ и бул. ,,Христофор Колумб“, м. ,,НПЗ Изток“, п.з. Къро, от о.т. 247 на ул. ,,Михаил Тенев“, през о.т. 64 – о.т. 64А – о.т. 63 – о.т. 62 – о.т. 61 – о.т. 60А – о.т. 60Б – о.т. 60В – о.т. 61Д до о.т. 69Д“, район ,,Младост“, гр. София, както следва:

1. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.4081.9910 (незастроен), реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.4081.463 по КККР, сума за обезщетение 203 904.70 лв. (двеста и три хиляди деветстотин и четири лева и седемдесет стотинки), собственост на ,,ЕЙ СИ АР“ ООД.
2. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.4081.9904 (незастроен), реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.4081.1026 по КККР, сума за обезщетение 58 808,04 лв.  (петдесет и осем хиляди осемстотин и осем лева и четири стотинки), разпределена на собствениците, както следва:
1. Георги  Йорданов – 1/2 ид.ч. – 29 404,02 лв.
2. Снежанка Митева – 1/2 ид.ч. – 29 404,02 лв.
3. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.4081.9906 (незастроен),  реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.4081.1027 по КККР, сума за обезщетение 29 919.88 лв. (двадесет и девет хиляди деветстотин и деветнадесет лева и осемдесет и осем стотинки), собственост на Григор Григоров.
4. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.4081.9900 (незастроен) и поземлен имот с проектен идентификатор 68134.4081.9901 (незастроен), реални части от поземлен имот с идентификатор 68134.4081.1093 по КККР, сума за обезщетение 42 300,48 лв. (четиридесет и две хиляди и триста лева и четиридесет и осем стотинки), собственост на ,,ФЕСТО ПРОИЗВОДСТВО“ ЕООД.
5. Поземлен имот с идентификатор 68134.4081.84 (незастроен), сума за обезщетение 115 036,78 (сто и петнадесет хиляди тридесет и шест лева и седемдесет и осем стотинки), собственост на ,,ФЕРАЛ ТК“ ЕООД.
6. Поземлен имот с идентификатор 68134.4081.535 (незастроен), сума за обезщетение 8 323,92 лв. (осем хиляди триста двадесет и три лева и деветдесет и две стотинки), собственост на ,,ЕВРОТУР-САТ-ТВ“ ООД.
7.  Поземлен имот с идентификатор 68134.4081.565 (незастроен), сума за обезщетение 20 431,44 лв. (двадесет хиляди четиристотин тридесет и един лева и четиридесет и четири стотинки), собственост на Добромир Добрев.
8. Поземлен имот с идентификатор 68134.4081.9537 (незастроен), сума за обезщетение 319 029,76 лв. (триста и деветнадесет хиляди двадесет и девет лева и седемдесет и шест стотинки), собственост на ,,ДЕМАКС – ХОЛОГРАМИ“ АД.
9. Поземлен имот с идентификатор 68134.4081.9899 (незастроен), сума за обезщетение 17 539,24 лв. (седемнадесет хиляди петстотин тридесет и девет лева и двадесет и четири стотинки), разпределена на собствениците, както следва:
1. Ценко Миленков – 2,89% ид.ч. – 506,88 лв.
2. Снежанка Миленкова – 2,89% ид.ч. – 506,88 лв.
3. ,,Албос“ ЕООД – 94,22% ид.ч. – 16 525,48 лв.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Младост” за поставяне на определено за целта място в сградата на района.


КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 

24.01.2023