Столична община обявява отчуждаване на недвижим имот, във връзка с реализацията на обект: „Отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 00357.5359.2260, попадащ в УПИ I – за техническа инфраструктура, КПС, трафопост и озеленяване“, район „Нови Искър"

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София – 1000, ул. “Московска” № 33, www.sofia.bg


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС e издадена заповед за отчуждаване на недвижим имот, във връзка с реализацията на обект: „Отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 00357.5359.2260, попадащ в УПИ I – за техническа инфраструктура, КПС, трафопост и озеленяване“, район „Нови Искър", а именно:
Заповед № СОА22-РД40-161/29.12.2022 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 00357.5359.2260 (незастроен), с площ 1 947 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК. Имотът е собственост на Лиляна Рошлева, Антоанета Димитрова, Катя  Дончева, Николай  Йосифов, Ася  Станчева, Борка  Йосифова, Александър  Йосифов, Георги Серафимов, Спас  Станилов, Кирил  Георгиев, Христина  Георгиева и Николай  Георгиев.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Нови Искър” за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
        (ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

 

09.03.2023