Столична община обявява отчуждаване на недвижими имоти във връзка с реализацията на обект: „Етапно изграждане на транспортна инфраструктура и инженерни мрежи по улици в м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Лозенец“

 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София – 1000, ул. "Московска”, № 33, www.sofia.bg  

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

собствениците на поземлени имоти, отредени за обект – публична общинска собственост, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план на м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, одобрен с Решение № 44, т. 2 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС и Заповед № РД-09-1944/16.10.2002 г. за поправка на ЯФГ на кмета на Столична община, предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: „Етапно изграждане на транспортна инфраструктура и инженерни мрежи по улици в м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Лозенец“ – поетапно отчуждаване на карето в обхват: ул. „Братя Чакрин“ – от ул. „Проф. В. Арнаудов“; (о.т. 443а) до о.т. 345 на ул. „Константин Петканов“, през о.т. 57 (кръстовище на ул. „Г. Райчев“, ул. „К. Петканов“ и ул. „Асен Разцветников“ – към ул. „Симеоновско шосе“ о.т. 727), по ул. „Асен Разцветников“ (о.т. 57 до о.т. 45а), по ул. „Ангел Каралийчев“ (от о.т. 45а до о.т. 398), новопроектирана улица (прилежаща в източна посока на кв. 126) от о.т. 398 до о.т. 662 (кръстовище с ул. „Васил Арнаудов“) и по ул. „В. Арнаудов“ до ул. „Братя Чакрин“, заедно с продължението на ул. „Асен Разцветников“ от о.т. 57а през о.т. 45а до връзката с ул. „Йордан Стубел“ и продължението на ул. „Константин Петканов“ от ул. „В. Арнаудов“ до о.т. 357 (кръстовище с ул. „Йордан Радичков“) включително прилежащите улици“, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 68134.905.1 (незастроен), с площ от 99 кв. м по КККР, сума за обезщетение 14 453,01 лв. (четиринадесет хиляди четиристотин петдесет и три лева и 01 ст.), разпределени, както следва:

 •  Николай Здравков – 1/2 ид. ч. – 7 226,50 лв.;
 •  Димитър Здравков – 1/2 ид. ч. – 7 226,51 лв.

2. Поземлен имот с идентификатор 68134.905.3 (незастроен), с площ от 11 кв. м по КККР, сума за обезщетение 1 605,89 лв. (хиляда шестстотин и пет лева и 89 ст.). Собственик на имота: „Макси 1“ АД.

3. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.905.4 (незастроен), с площ от 309 кв. м по КККР, сума за обезщетение 45 110,91 лв. (четиридесет и пет хиляди сто и десет лева и 91 ст.). Собственик на имота: „Макси 1“ АД.

4. Поземлен имот с идентификатор 68134.905.76 (незастроен), с площ от 328 кв. м по КККР, сума за обезщетение 47 884,72 лв. (четиридесет и седем хиляди и осемстотин осемдесет и четири лева и 72 ст.). Собственик на имота:

 •  Цанко Цаков – 1/8 ид. ч. – 5 985,58 лв.;
 •  Красимир Найденов – 1/16 ид. ч. – 2 992,79 лв.;
 •  Дарина Василева – 1/32 ид. ч. – 1 496,40 лв.;
 •  Николай Григоров – 1/32 ид. ч. – 1 496,40 лв.;
 •  Милчо Гигов – 1/16 ид. ч. – 2 992,79 лв.;
 •  Добринка Бачева – 1/16 ид. ч. – 2 992,79 лв.;
 •  Гюлка Костадинова – 1/32 ид. ч. – 1 496,40 лв.;
 •  Венцислав Костадинов – 1/32 ид. ч. – 1 496,40 лв.;
 •  Любомир Петров – 1/16 ид. ч. – 2 992,79 лв.;
 •  Светла Георгиева – 1/16 ид. ч. – 2 992,80 лв.;
 •  Николина Станкова – 1/32 ид. ч. – 1 496,40 лв.;
 •  Гергана Симеонова – 1/32 ид. ч. – 1 496,40 лв.;
 •  Виолета Станкова – 1/8 ид. ч. – 5 985,59 лв.;
 •  Иван Павлов – 1/8 ид. ч. – 5 985,59 лв.;
 •  Надежда Асенова – Иванова – 1/32 ид. ч. – 1 496,40 лв.;
 •  Мартин Асенов – 1/64 ид. ч. – 748,20 лв.;
 •  Христина Иванова – 1/64 ид. ч. – 748,20 лв.;
 •  Гиргина Спасова-Колева – 1/16 ид. ч. – 2 992,80 лв.

5. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.905.115 (незастроен), с площ от 4 кв. м по КККР, сума за обезщетение 583,96 лв. (петстотин осемдесет и три лева и 96 ст.). Собственик на имота: Красимира Василева и Михаил Василев в режим на СИО.

6. Поземлен имот с идентификатор 68134.905.116 (незастроен), с площ от 30 кв. м по КККР, сума за обезщетение 4 379,70 лв. (четири хиляди триста седемдесет и девет лева и 70 ст.). Собственик на имота: Красимира Василева и Михаил Василев в режим на СИО.

7. Поземлен имот с идентификатор 68134.905.3499 (незастроен), с площ от 130 кв. м по КККР, сума за обезщетение 18 978,70 лв. (осемнадесет хиляди деветстотин седемдесет и осем лева и 70 ст.). Собственик на имота: Людмила Тренчева.

8. Поземлен имот с идентификатор 68134.905.4545 (незастроен), с площ от 499 кв. м по КККР, сума за обезщетение 72 849,01 лв. (седемдесет и две хиляди осемстотин четиридесет и девет лева и 01 ст.). Собственик на имота: „Монтерей България“ ЕООД.

 

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Лозенец“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

​​​​​​​

06.03.2023