Столична община обявява отчуждаване на недвижим имот във връзка с реализацията на обект: „Реализация на улица, попадаща между кв. 3, м. „Киноцентъра III-та част“ и кв. 25, кв. 26 в м. „Киноцентъра III-та част-разширение“, находящи се по ул. „Св. Йоан Богослов“ от о.т.25В-25Б-25А-25-24-23 и по ул. „Равна“ от о.т.23-150-151-152-153 попадащи в кв. 3“, район „Витоша”

О Б Я В Л Е Н И Е


На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС е издадена заповед за отчуждаване на недвижим имот, във връзка с реализацията на обект: „Реализация на улица, попадаща между кв. 3, м. „Киноцентъра III-та част“ и кв. 25, кв. 26 в м. „Киноцентъра III-та част-разширение“, находящи се по ул. „Св. Йоан Богослов“ от о.т.25В-25Б-25А-25-24-23 и по ул. „Равна“ от о.т.23-150-151-152-153 попадащи в кв. 3“, район „Витоша”, гр. София, а именно:
Заповед № СОА22-РД40-155/29.12.2022 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1970.4708 (незастроен), с площ от 506 кв.м., съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.1970.1990 по КККР, одобрени със заповед № РД-18-68/02.12.2010 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър Собственици на имота са Екатерина Стайчева, Алис Стайчева и неустановен собственик.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Витоша” за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
                                                      (ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

 

16.02.2023