Столичната община уведомява за издадени 3 броя заповеди на кмета на СО за отчуждаване на недвижими имоти, във връзка с реализацията на обект: "Изграждане на улична мрежа и Главен канализиционен клон по ул. "Костенски водопад-г“ в участъка от бул. "Тодор Каблешков“ до ул. "Васил Стефанов“, район "Триадица“

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

София – 1000, ул. “Московска ” № 33, www.sofia.bg

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, във връзка с реализацията на обект: ,,Изграждане на улична мрежа и Главен канализиционен клон по ул. ,,Костенски водопад-г“ в участъка от бул. ,,Тодор Каблешков“ до ул. ,,Васил Стефанов“, район ,,Триадица“, а именно:

Заповед № СОА23-РД40-12/17.01.2023 г. за отчуждаване на ПИ с проектен идентификатор 68134.1006.2427 (незастроен), с площ от 22 кв. м, и ПИ с проектен идентификатор 68134.1006.2428 (незастроен), с площ от 385 кв. м, представляващи реална част от имот с идентификатор 68134.1006.956 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК. Имотът е собственост на: спор за собственост между Бояна Караиванова и Николай Толев.

Заповед № СОА23-РД40-14/17.01.2023 г. за отчуждаване на ПИ с идентификатор 68134.1006.1735 (незастроен), с площ 437 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК и Заповед № РД-18-8326/05.10.2018 г. на началника на СГКК – София. Собственик на имота е неустановен собственик.

Заповед № СОА23-РД40-16/17.01.2023 г. за отчуждаване на ПИ с проектен идентификатор 68134.1006.2432 (незастроен), с площ 81 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.1006.942 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК и Заповед № РД-18-1041/28.01.2022 г. на началника на СГКК – София. Собственик на имота е неустановен собственик.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Триадица” за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
(ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

 

08.02.2023