Столичната община уведомява за издадени 7 броя заповеди на кмета на СО за отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в обхвата на обект: „Ул. „Овчаренски водопад“ в участъка от о.т. 29-а на ул. „Маричини езера“ през о.т. 14 – о.т. 14-а - о.т. 13-б – о.т. 13-а до о.т. 13-б и ул. „Проф. Стоян Киркович“ от о.т. 11-б до о.т. 11-а на ул. „Андрей Ляпчев“, р-н "Студентски"

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София, 1000, ул. “Московска” № 33, www.sofia.bg

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, във връзка с реализацията на обект: „Ул. „Овчаренски водопад“ в участъка от о.т. 29-а на ул. „Маричини езера“ през о.т. 14 – о.т. 14-а - о.т. 13-б – о.т. 13-а до о.т. 13-б и ул. „Проф. Стоян Киркович“ от о.т. 11-б до о.т. 11-а на ул. „Андрей Ляпчев“, гр. София, а именно:

Заповед № СОА22-РД40-115/13.09.2022 г. на кмета на Столична община, изменена със Заповед № СОА22-РД40-140/21.10.2022 г. на кмета на Столична община, за отчуждаване на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1604.6323 (незастроен), с площ от 17 кв. м, съгласно скица – проект, издадена от СГКК – град София, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 68134.1604.3493 по КККР на район „Студентски“, одобрена със Заповед № РД-18-38/10.07.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК. Имотът е собственост на Ивайло Петров и Крум Петров.

Заповед № СОА22-РД40-117/13.09.2022 г. на кмета на Столична община, изменена със Заповед № СОА22-РД40-141/21.10.2022 г. на кмета на Столична община, за отчуждаване на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1604.6322 (незастроен), с площ от 15 кв. м, съгласно скица – проект, издадена от СГКК – град София, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 68134.1604.3492 по КККР на район „Студентски“, одобрена със Заповед № РД-18-38/10.07.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК. Имотът е собственост на Ивайло Петров и Крум Петров.

Заповед № СОА22-РД40-119/13.09.2022 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1604.6315 (незастроен), с площ от 3 кв. м, съгласно скица – проект, издадена от СГКК – град София, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 68134.1604.1400 по КККР на район „Студентски“, одобрена със Заповед № РД-18-38/10.07.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК. Имотът е собственост на Божидар Гълъбов и Ива Гълъбова в режим на СИО.

Заповед № СОА22-РД40-120/13.09.2022 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1604.6316 (застроен), с площ от 28 кв. м, сграда с идентификатор 68134.1604.6309.1, с площ от 4 кв. м и сграда с идентификатор 68134.1604.6309.2, с площ от 2 кв. м съгласно скица – проект, издадена от СГКК – град София, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 68134.1604.6309 по КККР на район „Студентски“, одобрена със Заповед № РД-18-38/10.07.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК. Имотът е собственост на Васил Асенов и Антоанета Йовчева, в режим на СИО, и Делян Асенов.

Заповед № СОА22-РД40-121/13.09.2022 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1604.6317 (незастроен), с площ от 20 кв. м, съгласно скица – проект, издадена от СГКК – град София, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 68134.1604.6309 по КККР на район „Студентски“, одобрена със Заповед № РД-18-38/10.07.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК. Имотът е собственост на Васил Асенов и Антоанета Йовчева, в режим на СИО, и Делян Асенов.

Заповед № СОА22-РД40-122/13.09.2022 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1604.6320 (застроен), с площ от 77 кв. м и сграда с идентификатор 68134.1604.2686.2, с площ от 32 кв. м, съгласно скица – проект, издадена от СГКК – град София, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 68134.1604.2686 по КККР на район „Студентски“, одобрена със Заповед № РД-18-38/10.07.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК. Имотът е собственост на Крум Лапачки, Спас Петров и Любка Кажимирчак.

Заповед № СОА22-РД40-125/16.09.2022 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1604.6324 (незастроен), с площ от 277 кв. м, съгласно скица – проект, издадена от СГКК – град София, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 68134.1604.1667 по КККР на район „Студентски“, одобрена със Заповед № РД-18-38/10.07.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК. Имотът е собственост на Тодор Гелев, Зорка Кутева-Иванова, Павел Лесев, Добромира Стоилова и Таньо Танчев.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Студентски” за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
                   (ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

 

 

19.01.2023