Столичната община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване на поземлен имот на основание Глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Прилагане на улична регулация от о.т. 314-о.т. 305-о.т. 321, кв. 79 и кв. 78, м. „Кръстова вада“ и м. „Южен парк – IV част“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София – 1000, ул. "Московска”, № 33, www.sofia.bg

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

собственика на поземлен имот, отреден за обект – публична общинска собственост, съгласно действащ подробен устройствен план – ЧЗРП за кв. 77, 78, 79 на м. „Кръстова вада“, одобрен със Заповед № РД-09-50-12/06.01.1997 г. на главния архитект на София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на Столичния общински съвет, предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: „Прилагане на улична регулация от о.т. 314-о.т. 305-о.т. 321, кв. 79 и кв. 78, м. „Кръстова вада“ и м. „Южен парк – IV част“, а именно:

Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.1007.2451 (незастроен), с площ 1 014 кв. м, сума за обезщетение 182 726,39 лв. (сто осемдесет и две хиляди седемстотин двадесет и шест лева и 39 ст.). Собственик на имота: Иван Фердинандов.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район "Триадица", за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

09.12.2022