Столичната община обявява предстоящо отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализация на обект: "Продължение на ул. "Йордан Радичков" от кръстовището с ул. при о.т. 518 до о.т. 535 до о.т. 539а в северно локално платно на СОП – Южна дъга"

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, 1000, ул. "Московска ”, № 33, www.sofia.bg  

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

собствениците на поземлени имоти, отредени за обект – публична общинска собственост, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план на м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, одобрен с Решение № 44, т. 2 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС и Заповед № РД-09-1944/16.10.2002 г. за поправка на ЯФГ на кмета на Столична община, предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: "Продължение на ул. "Йордан Радичков" от кръстовището с ул. при о.т. 518 до о.т. 535 до о.т. 539а в северно локално платно на СОП – Южна дъга", както следва:

 

1. Поземлен имот с идентификатор 68134.905.6751 (незастроен), с площ от 227 кв. м, сума за обезщетение 34 399,58 лв. (тридесет и четири хиляди триста деветдесет и девет лева и 58 ст.). Собственик на имота: "Уайт Стар" ООД.

2. Поземлен имот с идентификатор 68134.905.6750 (незастроен), с площ от 64 кв. м, сума за обезщетение 9 698,56 лв. (девет хиляди шестстотин деветдесет и осем лева и 56 ст.). Собственик на имота: "Уайт Стар" ООД.

3. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.905.1968 (незастроен), с площ от 421 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1247, сума за обезщетение 63 798,34 лв. (шестдесет и три хиляди седемстотин деветдесет и осем лева и 34 ст.), разпределена, както следва:

– Богданка Ватрачка – 1/2 ид. ч. – 31 899,17 лв.

– Петър Тошков – 1/2 ид. ч. – 31 899,17 лв.

4. Поземлен имот с идентификатор 68134.905. 1296 (незастроен), с площ от 220 кв. м, сума за обезщетение 33 338,80 лв. (тридесет и три хиляди триста тридесет и осем лева и 80 ст.), разпределена, както следва:

– Николай Юруков – 1/4 ид. ч. – 8 334,70 лв.

– Миладора Юрукова – 1/4 ид. ч. – 8 334,70 лв.

– Божана Илиева – 1/6 ид. ч. – 5 556,47 лв.

– Оля Илиева – 1/6 ид. ч. – 5 556,47 лв.

– Росен Илиев – 1/6 ид. ч. – 5 556,46 лв.

5. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.905.1962 (незастроен), с площ от 746 кв. м и ПИ с проектен идентификатор 68134.905.1957 (незастроен), с площ от 14 кв. м, представляващи реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1279, сума за обезщетение 115 170,40 лв. (сто и петнадесет хиляди сто и седемдесет лева и 40 ст.), разпределена, както следва:

– Ангел Стоилов – 1/2 ид. ч. – 57 585,20 лв.

– Венета Данева – 1/2 ид. ч. – 57 585,20 лв.

6. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.905.1966 (незастроен), с площ от 137 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1363, сума за обезщетение 20 760,98 лв. (двадесет хиляди седемстотин и шестдесет лева и 98 ст.), разпределена, както следва:

– Ангел Механджийски – 1/4 ид. ч. – 5 190,24 лв.

– Маргарита Криворадева – 1/4 ид. ч. – 5 190,24 лв.

– Цветанка Тикванова – 1/4 ид. ч. – 5 190,24 лв.

– Александър Александров – 1/8 ид. ч. – 2 595,13 лв.

– Евгени Александров – 1/8 ид. ч. – 2 595,13 лв.

7. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.905.1964 (незастроен), с площ от 12 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1531, сума за обезщетение 1 818,48 лв. (хиляда осемстотин и осемнадесет лева и 48  ст.), разпределена, както следва:

– Василка Пъргова – 1/3 ид. ч. – 606,16 лв.

– Евгения Маринова – 1/6 ид. ч. – 303,08 лв.

– Симона Хардалова – 1/6 ид. ч. – 303,08 лв.

– Иван Калчев – 1/6 ид. ч. – 303,08 лв.

– Йордан Калчев – 1/6 ид. ч. – 303,08 лв.

8. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.905.1970 (незастроен), с площ от 778 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1621, сума за обезщетение 117 898,12 лв. (сто и седемнадесет хиляди осемстотин деветдесет и осем лева и 12 ст.), определена на наследниците на Панчо Фудулов.

9. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.905.1972 (незастроен), с площ от 86 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1629, сума за обезщетение 13 032,44 лв. (тринадесет хиляди тридесет и два лева и 44 ст.). Собственик на имота: Илия Илиев.

10. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.905.1976 (незастроен), с площ от 287 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1734, сума за обезщетение 43 491,98 лв. (четиридесет и три хиляди четиристотин деветдесет и един лева и 98 ст.), разпределена, както следва:

– Силвия Иванова – 1/2 ид. ч. – 21 745,99 лв.

– Йордан Иванов – 1/2 ид. ч. – 21 745,99 лв.

11. Поземлен имот с идентификатор 68134.905.8937 (незастроен), с площ от 547 кв. м, сума за обезщетение 82 892,38 лв. (осемдесет и две хиляди осемстотин деветдесет и два лева и 38 ст.). Собственик на имота: "ВЕЧИЛ 1" ООД.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район "Лозенец", за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

14.02.2023