Столичната община обявява конкурс № 4-СО-2023 г. за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот, частна общинска собственост

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

На основание чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 56, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за общинска собственост, чл. 1, т. 6, чл. 4, ал. 4 и ал. 6, чл. 34, ал. 1 във връзка с чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, в изпълнение на влязло в сила Решение № 58 по Протокол № 69, от 31.01.2019 г., изменено с Решение № 278 по Протокол № 54 от 21.04.2022 г. на Столичен общински съвет, Столична община открива публично оповестен конкурс № 4-СО-2023 г. за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот, частна общинска собственост, при следните условия:

1. Предмет на конкурса:
Предмет на настоящия конкурс е учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот – частна общинска собственост (АОС № 2726 от 25.04.2016 г. на район „Надежда”, вписан в Службата по вписванията на 14.05.2016 г. в том LXV, № 17, вх. peг. 27862), представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1386.2768, с площ 553 кв. м, за който е отреден УПИ III-2590,2592,2594, кв. 19, местност „Надежда 1а и 1б”, съгласно влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 408 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г., Решение № 637 по Протокол № 52/21.11.2013 г. и Решение № 526 по Протокол № 86/23.07.2015 г. на Столичен общински съвет и РУП одобрен със Заповед № РНД16-РА50-12/09.06.2016 г. на гл. архитект на район „Надежда”, „за изграждане на жилищна сграда с общо РЗП около 3 456,25 кв. м (максимално надземно РЗП – около 2 903,25 кв. м и максимално подземно РЗП – около 553,00 кв. м)“. Начално обезщетение в размер не по-малко от 25%, определен от Столичния общински съвет, от РЗП на бъдещата сграда (3 456,25 кв. м) а именно: 725,81 кв. м от надземната разгъната застроена площ и 138,25 кв. м от подземната разгъната застроена площ, което представлява еквивалент на пазарната оценка, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община в размер на 756 112,00 лева (седемстотин петдесет и шест хиляди сто и дванадесет лева).

2. Условия на конкурса:
2.1. Заплащането на определената цена на правото на строеж да се извърши чрез обезщетение с равностойни жилищни обекти в новопостроената сграда със съответните паркоместа или гаражи, с обща разгъната застроена площ, съобразно достигнатия процент обезщетение, но не по-малко от 725,81 кв. м от надземната разгъната застроена площ и 138,25 кв. м от подземната разгъната застроена площ.
2.2. Жилищната сграда да бъде завършена в срок от 24 месеца от влизане в сила на разрешението за строеж.
2.2.1. Проектна фаза: Срокът за проектиране е до 7 месеца, като същият започва да тече от датата на предоставяне на изходни данни, необходими за проектиране, от СО – район „Надежда“.
* Срокът за завършване на обекта до приключване на строителството с образец 15 да не е повече от три години от влизането в сила на разрешението за строеж.
2.2.2. В посочения срок следва да се изготви идеен и технически проект по всички части. В срока влиза и изготвянето на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект преди внасяне на проекта за разглеждане от компетентния административен орган.
* В предложения срок не се включва времето за разглеждане на проектите от компетентния административен орган.
2.3. Суперфициарът за своя сметка да изготви и съгласува идеен проект по всички необходими части  и площообразуване на база предоставените изходни данни.
2.4. Суперфициарът за своя сметка да построи сградата съгласно одобрения инвестиционен проект и в степен на завършеност по Българския държавен стандарт (БДС).
Забележка: В случай на невъзможност някой от самостоятелните обекти да се проектира с площта, съобразно достигнатия в конкурса процент обезщетение, разликата до 5 кв. м е за сметка на ПРИЕМАТЕЛЯ.
3. Гаранция за участие в публично оповестения конкурс е в размер на 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева.
4. Място за получаване на конкурсната документация – дирекция „Обществени поръчки и концесии” – ул. „Париж” 3, партерен етаж, стая 4, след представяне на фактура за внесена сума за закупена документация.
5. Конкурсните книжа, на стойност 10 лв. без ДДС, ще се продават до 13.03.2023 г. от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа, в последния ден от месеца от 10:00 до 12:00 часа на ул. “Париж” 3, партер, стая 4, след заплащането им в стая 204 на същия адрес.
6. Срок за подаване на оферти – до 13.03.2023 г. до 17:00 часа.
7. Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 14.03.2023 г. от 14:00 часа на ул. „Париж” № 3, залата на първи етаж.

 


КМЕТ НА СО: .................................
/Йорданка Фандъкова/

 

10.02.2023