Столична община обявява конкурс за избор на експерт „Информационно обслужване и услуги“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България в периода 2022 – 2023 г.

Публикувано на 29.09.2023 г.СПИСЪК
на кандидатите, ДОПУСНАТИ до явяване на писмен тест в конкурс за заемане на длъжността "експерт" „Информационно обслужване и услуги“ в Областен информационен център София-град и София-област


Комисия, назначена със Заповед № СОА23-РД91-388/25.09.2023 г. на кмета на Столична община, проведе първи етап на конкурс за заемане на длъжността "експерт" „Информационно обслужване и услуги“ в Областен информационен център.
На база извършения преглед и проверка на подадените документи за участие от страна на кандидатите, горецитираната комисия реши:

ДОПУСКА до писмен тест следните кандидати:

1. Кр. Попова – заявление с вх. № СОА23-ГР94-4885/15.09.2023 г.
2. Цв. Караниколова – заявление с вх. № СОА23-ГР94-4990/21.09.2023 г.

Няма недопуснати до писмен тест кандидати.

Писменият тест ще се проведе на 13.10.2023 г. (петък), от 10:00 часа, в сградата на Столична община – гр. София, ул. „Париж“ № 1, зала – етаж 1.

Кандидатите трябва да се явят на посоченото място на 13.10.2023 г. (петък), в 09:45 часа и задължително да носят документ за самоличност. Кандидати, явили се след 10:00 часа и/или не легитимирали се с документ за самоличност, няма да бъдат допуснати в залата.

 

​​​​​Председател на комисията
за допускане на конкурса:
/Петранка Димитрова/


СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОБЯВЯВА КОНКУРС

 За избор на експерт „Информационно обслужване и услуги“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България в периода 2022-2023 г., при следните условия:
1. Минимални и специфични изисквания за длъжността:
-    висше образование - степен „бакалавър“;
-    професионален опит - минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинг, контрола и/или реализацията на поне един проект с донорско финансиране от предприсъединителните и/или Структурните и Кохезионния фондове (СКФ) и/ или Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и/или по други програми, опит в предоставянето на информационни услуги, в организирането и провеждането на информационни събития семинари, конференции и др.

2. Допълнителна квалификация:
-    компютърна грамотност – MS Office, Internet, други софтуерни продукти;
-    владеене на най-малко един работен език на Европейския съюз (английски език, френски език и/или немски език) (доказва се с диплома или сертификат за владеене на определено ниво); ползването на друг от официалните езици на ЕС на работно ниво е предимство.

3. Основни задължения и отговорности:
-    извършва информационни и експертни дейности в сътрудничество с останалите членове на екипа на ОИЦ, възложени му пряко от управителя на центъра, от ръководителя на проекта, или от ЦИКО, след съгласуване с управителя на ОИЦ;
-    предоставя необходимата информация за Споразумението за партньорство (СП) и програмите финансирани от ЕСИФ и информира потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по програмите, съ-финансирани от ЕСИФ;
-    разпространява информационни материали, събира, обобщава и предоставя информация за добри практики и други в съответствие с длъжностната характеристика;
-    сътрудничи на управляващите органи и междинните звена на програмите, съ-финансирани от ЕСИФ по повод на предоставяната от ОИЦ информация;
-    осигурява предоставянето на информационни и експертни услуги от ОИЦ, в т.ч. отговор на въпроси и/или при необходимост препращане към други специализирани източници на информация;
-    отговаря за разпространението на информация относно организирани от ОИЦ специални събития за популяризиране на програмите, съ-финансирани от ЕСИФ на съответната територия – семинари, посещения, лекции и др., съобразени със специфичните нужди на областта;
-    участва в координационни срещи, обучения, обучителни пътувания и други инициативи.

4. Провеждане на конкурса:
-    Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник.
-    Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи.
-    Конкурсът ще се проведе на два етапа – писмен тест и интервю.

5. Необходими документи:
-    професионална автобиография на български език, в Europass формат;
-    документи, доказващи образователна степен – копие от диплома и приложенията към нея;
-    документи, доказващи квалификация и умения - копия от трудови/граждански договори, трудови/служебни/осигурителни книжки/сертификати/удостоверения/референции и др. документи, доказващи изпълненията на изискванията;
-    документи, доказващи минимален експертен опит – копия от трудова/служебна или осигурителна книжка, копия от договори /длъжностни характеристики за работа по проект(и) и др. документи, доказващи изпълнения на изискванията.

6. Срок на договора: до 31.12.2023 г.

7. Размер на основната заплата за длъжността: 2280,00 лв. (две хиляди двеста и осемдесет лв.)

8. Документите се приемат в едномесечен срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 09.00 до 19.00 часа.

Длъжностната характеристика е на разположение на заинтересованите лица в деловодството на Столична община: гр. София, ул. „Московска“ № 33.

9. Списъците и всички съобщения свързани с конкурса ще бъде публикувани на  официалната страница на Столична община: www.sofia.bg, както и на Единния информационен портал за Структурните фондове на ЕС: www.eufunds.bg.

За информация: 02 904 1335.

22.08.2023