Столична община обявява конкурс за длъжността „главен юрисконсулт“ – 1 работно място, в отдел „Ревизии и събиране на вземания“, дирекция „Общински приходи“, направление „Финанси и здравеопазване“ при Столична община

Публикувано на 11.04.2024 г.

 СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

за длъжността „главен юрисконсулт“ – 1 работно място, в отдел „Ревизии и събиране на вземания“, дирекция „Общински приходи“, направление „Финанси и здравеопазване“ при Столична община


I. Допускат се до конкурс – провеждане на тест и интервю, следните кандидати:

1. Л. Ангелова вх. № СОА24-ГР94-1435/25.03.2024 г.
2. С. Киров вх. № СОА24-ГР94-1764/03.04.2024 г.

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:
Няма недопуснати кандидати.


Допуснатите кандидати следва да се явят на 19.04.2024 г. от 10:00 ч. в сградата на Столична община на ул. “Г. Бенковски” № 12, ет. 3, стая № 309 за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

 

        
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
                                                                 /Методи Мутафчиев/


Публикувано на 11.04.2024 г.

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ

          за длъжността „главен юрисконсулт“ – 1 работно място, в отдел „Ревизии и събиране на вземания“, дирекция „Общински приходи“, направление „Финанси и здравеопазване“ при Столична община

Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от теста и интервюто и подготви въпроси за интервюто.
Комисията реши да бъдат подготвени 3 варианта на тест, с по 21 въпроса, с по 1 верен отговор и изискващ се минимален резултат – 17 верни отговора от теста за допускане до интервю. Време за решаване на теста – 60 минути.
Комисията прие минимална средноаритметична оценка „4“ за успешно издържане на интервюто по критериите от формуляра за преценка, Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала.
Комисията определи коефициент „4“ при изчисляване на крайния резултат, по който се умножава резултатът от теста, и коефициент „5“, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.                 

І. Критерии за оценяване на интервюто:
1. Аналитична компетентност.
2. Ориентация към резултати.
3. Работа в екип.
4. Комуникативна компетентност.
5. Фокус към клиента (вътрешен/външен).
6. Професионална компетентност.
7. Дигитална компетентност.
Други – по решение на конкурсната комисията.

ІІ. Оценяване на интервюто:
5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;
1 – не отговаря на изискванията.
​​​​​​​


КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
                                                              /Методи Мутафчиев/


СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА“ № 33


На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавните служители и Заповед № СОА24-РД09-2482/19.03.2024 г. на кмета на Столична община

ОБЯВЯВА КОНКУРС


за длъжността „главен юрисконсулт“ – 1 работно място, в отдел „Ревизии и събиране на вземания“, дирекция „Общински приходи“, направление „Финанси и здравеопазване“ при Столична община
Длъжностно ниво – 8, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Наименование на длъжностното ниво: ЕН 4

1. Минимални изисквания за длъжността:
- Образование – висше;
- Образователна степен – "магистър";
- Професионален опит – 3 години.

2. Допълнителни изисквания и квалификация:
- Професионална област – Социални, стопански и правни науки;
- Допълнителна квалификация – MS Office.

3. Специфични изисквания за длъжността:
- Удостоверение за юридическа правоспособност (Нормативен акт: чл. 17, ал. 3, от АПК във връзка с чл. 32, т. 3 от ГПК).
- Познаване на следните нормативни актове: Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ); Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК); Граждански процесуален кодекс (ГПК); Административнопроцесуален кодекс (АПК); Търговски закон; Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА); Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания; Закон за устройството на територията; Закон за устройството и застрояването на Столична община; Закон за държавната собственост; Закон за общинската собственост; Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община; Наредба за определяне на местните данъци на Столичен общински съвет; Устройствен правилник за организацията и дейността на Столичната общинска администрация.
- На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

4. Конкурсът да се проведе чрез:
- Тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
- Провеждане на интервю.

5. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова, служебна/ осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг;
- Копие на удостоверение за юридическа правоспособност.

6. Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:
- Оказване на правна помощ и процесуално представителство на отдел „Ревизии и събиране на вземания“ във връзка с определянето, обезпечаването и събирането на задълженията за местни данъци и такси по реда на ЗМДТ, ДОПК и АПК.
- Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2024 г. при спазване на основните нормативни изисквания;
- Столична община е административно-териториална единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.

7. Минимален размер на основната заплата за длъжността: 933 лева.

8. Адрес и електронна поща за подаване на документи:
- Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа;
- Документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като Заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

9. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на електронната страница на СО, с адрес: https://www.sofia.bg/

10. За информация: телефон 02/9377-259 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

21.03.2024