Столична община обявява конкурс за длъжността "юрисконсулт" – 1 работно място, в дирекция „Правни дейности”, направление „Правен и административен контрол“

Публикувано на 06.07.2023 г.

СПИСЪК
НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ


от проведен конкурс за длъжността "юрисконсулт" в дирекция „Правни дейности“, направление „Правен и административен контрол” при Столична община.

 

ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ:
Допуснати до тест, интервю и класирани:
Първо място
А. Трайкова – заявление с вх. № СОА23-ГР94-3065/09.06.2023 г. – 120,30 точки (тест – 24 т., коефиц. за умнож. – „4“ и интервю – 4,86 т., коефиц. за умнож. – „5“).

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:…....…П………
                                                             /Е. Турмакова/

 


Публикувано на 21.06.2023 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

до провеждане на конкурс за длъжността „юрисконсулт“ – 1 раб. място, в дирекция „Правни дейности“ към направление „Правен и административен контрол” при Столична община

I. Допускат се до конкурс – решаване на тест и интервю (при успешно преминаване на теста), следните кандидати:
 
1. Й. Младенова – СОА23-ГР94-2940/05.06.2023 г.
2. А. Кънев – СОА23-ГР94-3005/07.06.2023 г.
3. И. Николов – СОА23-ГР94-3064/09.06.2023 г.
4. А. Трайкова – СОА23-ГР94-3065/09.06.2023 г.
5. Г. Антова – СОА23-ГР94-3073/09.06.2023 г.
6. Г. Петрова – СОА23-ГР94-3128/14.06.2023 г.
7. П. Бонева – СОА23-ГР94-3135/14.06.2023 г.

Посочените кандидати следва да се явят на 30.06.2023 г. (петък) от 10:00 ч. в Столична община, ул. “Московска” № 33, ет. 2, зала 1, за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).
    
II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати.

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:...............П............
                                              /Е. Турмакова/


Публикувано на 21.06.2023 г.

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ

за оценяване  на кандидатите за длъжността "юрисконсулт" – 1 раб. място, в дирекция „Правни дейности“ към направление „Правен и административен контрол” при Столична община


Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от теста и интервюто и подготви въпроси за интервюто.
Комисията реши да бъдат подготвени 3 варианта на тест, с 25 въпроса, с по 1 верен отговор и определи изискващ се минимален резултат 20 верни отговора от теста за допускане до интервю. Времето за решаване на теста беше определено на 60 минути.
Комисията прие минимална средноаритметична оценка „4“ за успешно издържане на интервюто по критериите от формуляра за оценка, Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала.
Комисията определи коефициент „4“ при изчисляване на крайния резултат, по който се умножава резултатът от теста, и коефициент „5“, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.

І. Критерии за оценяване на интервюто:
1. Аналитична компетентност.
2. Ориентация към резултати.
3. Работа в екип.
4. Комуникативна компетентност.
5. Фокус към клиента (външен/вътрешен).
6. Професионална компетентност.
7. Дигитална компетентност.

ІІ. Оценяване на интервюто:
5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;
1 – не отговаря на изискванията.


КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ............П................
                                                           /Е. Турмакова/


СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители и Заповед № СОА23-РД09-1308/27.05.2023 г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността „юрисконсулт“ – 1 работно място, в дирекция „Правни дейности”, направление „Правен и административен контрол“ при Столична община
Длъжностно ниво – 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията Наименование на длъжностното ниво: ЕН 7.

Минимални изисквания за длъжността:
- образование – висше;
- образователна степен – „магистър“;
- професионален опит – не се изисква;
- минимален ранг за заемане на длъжността V младши.

Специфични изисквания:
- удостоверение за придобита юридическа правоспособност
(нормативен акт: чл. 17, ал. 3 от АПК във връзка с чл. 32, т. 3 от ГПК).

Допълнителни изисквания и квалификация:
- професионална област – Право;
- компютърна грамотност – WORD, EXCEL;
-познаване на следните нормативни актове: Административно процесуален кодекс; Граждански процесуален кодекс; Закон за административните нарушения и наказания; Закон за достъп до обществена информация; Закон за държавния служител; Закон за задълженията и договорите; Закон за местното самоуправление и местната администрация; Закон за собствеността; Закон за общинската собственост; Закон за управление на етажната собственост.
- на основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Конкурсът ще се проведе чрез:
- тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
- провеждане на интервю.

Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова, служебна/ осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг;
- копие на удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:
- съгласува пълно, вярно, точно и своевременно относно спазване на изискването за съответствие за законосъобразност; изготвя правни становища, осъществява процесуално представителство, свързани с дейността на направление „Правен и административен контрол“ – заповеди, договори, решения по АПК и ЗДОИ, доклади до СОС, отговори на запитвания на физически и юридически лица и други. Оказва правна помощ при осъществяването на дейността на общинската администрация, като дава мотивирани становища по правни въпроси. Осигуряване спазването на законността при осъществяване дейността на направлението в областта на правно-нормативната дейност;
- индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2022 г. при спазване на основните нормативни изисквания;
- Столична община е административно-териториална единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.
Минимален размер на основната заплата за длъжността: 1 125 лева.

Адрес и електронна поща за подаване на документи:
- документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община , ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа;
- документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на електронната страница на СО, с адрес: https://www.sofia.bg.

За информация: телефон 02/9377-496 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

31.05.2023