Столична община обявява конкурс за длъжността "директор" на дирекция „Планиране и управление на дейностите по отпадъците” към направление „Зелена система, екология и земеползване” при Столична община

Публикувано на 04.04.2024 г

СПИСЪК
НА  КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

 

за длъжността "ДИРЕКТОР" на дирекция „ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ“, направление „Зелена система, екология и земеползване“ при Столична община


Допуснат до оценяване, защита на концепция, интервю и класиран:

Първо място
Ем. Георгиев – с вх. № СОА24-ГР94-915/27.02.2024 г. –  55,39 т.
(оценяване на конц. – 4,26 т., коеф. – 4; защита на конц. – 4,40 т., коеф. – 4; интервю – 4,15 т., коеф. – 5).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ................../п/......................
                                                                                        /Н. Бобчева/

 


Публикувано на 14.03.2024 г


КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ
ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА   
"ДИРЕКТОР" НА  ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ”,
НАПРАВЛЕНИЕ „ЗЕЛЕНА СИСТЕМА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ”
ПРИ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

І. Ред за провеждане на конкурса:
1. Запознаване с представената концепция и оценка от всеки от членовете на комисията по 5-степенна скала. Кандидатът, чиято средноаритметична оценка на концепцията е не по-ниска от „4”, се допуска до защита на концепцията.
2. Защита на концепция, която се изразява в отговори на въпроси по темата на концепцията, както и въпроси за определяне степента, в която кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнението на длъжността. Всеки член на конкурсната комисия  преценява резултатите от защитата на концепцията по  5-степенна скала, като кандидатът, чиято обща  средноаритметична оценка от оценката на концепцията и защита на концепцията е не по-ниска от „8”, се допуска до интервю.
3. При провеждане на интервюто на кандидата, допуснат по изискванията в т. 1 и т. 2 от раздела, се задават предварително формулирани и допълнителни въпроси, като се оценява степента на притежавания професионализъм и делови качества, необходими за заемане на длъжността. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала, съгласно Приложение № 7 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл. Комисията прие минимална средноаритметична оценка „4“ за успешно издържане на интервюто.
4. Окончателно класиране.

ІІ.Критерии и изисквания:
1. Критерии за оценка на представената концепция за стратегическо управление:
- Мисия, визия, цел

1 – в концепцията отсъстват мисия, визия и цел;
2 – в концепцията липсва един от елементите: мисия/или/ и визия/цел;
3 – не са ясно формулирани мисията, визията и целта;
4 – в концепцията има формулирани мисия, визия, цел;
5 – в концепцията има ясно и точно формулирани мисия, визия, цел;

- Действия
1 – отсъстват предложения за действия;
2 – предложените действия не отговарят на представената ситуация;
3 – част от предлoжените действия не отговарят на представената ситуация;
4 – предложените действия отговарят на ситуацията;
5 – предложените действия са логически обосновани и адекватни на представената ситуация;

- Резултати
1 – отсъстват предложения за начините за оценка на дейността, за анализ на нови направления, за коригиращи действия;
2 – отсъстват: начините за оценка на дейността и/или анализ на нови направления и/или коригиращи действия;
3 – не са ясно представени: начините за оценка на дейността и/или анализ на нови направления и/или коригиращи действия;
4 – има ясно представени начини за оценка на дейността, за анализ на нови направления, за коригиращи действия;
5 – има ясно представени начини, добре аргументирани и реалистични предложения за оценка на дейността, за анализ на нови направления, за коригиращи действия.

2. Критерии за оценка на защитата на писмената концепция за стратегическо управление:
- Аргументираност при защитата

1 – кандидатът не е аргументиран при отговорите на въпросите;
2 – представените аргументи са незначителни, отговорите на поставените въпроси са неубедителни, необосновани;
3 – представените при защитата аргументи са недостатъчни; не отговаря на малка част от поставените въпроси;
4 – представените аргументи са достатъчни, кандидатът е убедителен, преобладаващо отговаря на въпросите;
5 – кандидатът е убедителен, представените твърдения са добре аргументирани, предлага адекватни на ситуацията действия, отговаря на всички поставени въпроси.

3. Критерии за оценка на интервюто:
- Стратегическа компетентност;
- Лидерска компетентност;
- Управленска компетентност;
- Ориентация към резултати;
- Компетентност за преговори и убеждаване;
- Работа в екип;
- Фокус към клиента (вътрешен и външен);
- Дигитална компетентност.
Степени на оценяване:
5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;
1 – не отговаря на изискванията.
Минималната средноаритметична оценка, при която кандидатът се счита за успешно издържал интервюто по критериите от формуляр за длъжности, определени в категория висши държавни служители, съгласно Приложение № 7 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл – 4 т.  

ІІІ. Коефициети за умножаване на резултатите:
- коефициент „4” – за резултата от разглеждане на концепцията;
- коефициент „4” – за резултата от защитата на концепцията;
- коефициент „5” – за резултата от проведеното интервю.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:................/п/....................
                       /Надежда Бобчева/


Публикувано на 14.03.2024 г.

​​​​
СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

до провеждане на конкурс за длъжността "ДИРЕКТОР" на дирекция „ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ” към направление „Зелена система, екология и земеползване” при Столична община


I. Допускат се до конкурс – разглеждане на концепция, следните кандидати:
1. Ем. Георгиев с вх. № СОА24-ГР94-915/27.02.2024 г.
2. К. Георгиева с вх. № СОА24-ГР94-1041/06.03.2024 г.

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:
Няма такива.

                                                                 
Допуснатите кандидати следва да се явят на 26.03.2024 г. от 10:00 ч. в Столичен инспекторат, ул. “Париж” № 5, ет. 3, заседателна зала, за разглеждане на концепцията, защита на концепцията (при успешно представена концепция) и интервю (при успешна защита на концепцията).


    
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА                 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ................./п/.......................
                                                                      /Надежда Бобчева/

 


СТОЛИЧНА ОБЩИНА  
ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители и Заповед  № СОА24-РД09-2152/21.02.2024 г. на кмета на Столична община

     ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността "директор" на дирекция „Планиране и управление на дейностите по отпадъците” към направление „Зелена система, екология и земеползване” при Столична община.
Длъжностно ниво – 6, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията    
Наименование на длъжностното ниво: РН 6А

Минимални изисквания за  длъжността:
- образование – висше;
- минимална образователна степен – "магистър";
- професионален опит – 4 години или придобит минимален ранг III младши.
Допълнителни изисквания и квалификации:
- Професионална област – Природни науки; Технически науки; Социални, стопански и правни науки;
- Допълнителна квалификация:
● английски език и/или други езици;
● компютърна грамотност – MS Office;
● Познаване на националните и на Столична община нормативни актове и програмни документи в областта на управление на отпадъците и от други области от екологичното законодателство, свързани с управление на отпадъците;
● Познаване на националните и на Столична община нормативни актове и други документи, свързани с финансово-икономически инструменти и механизми в областта на управление на отпадъците;
● Познаване на законодателството, свързано с устройството на администрацията и държавните служители.
- На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
Конкурсът ще се проведе чрез:
- защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Устойчивост на дейностите по управление на отпадъците на територията на Столична община“;
- провеждане на интервю.
Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1  от НПКПМДСл;
- копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и провоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобитото в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочва номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг;
- представена концепция в запечатан плик на тема: „Устойчивост на дейностите по управление на отпадъците на територията на Столична община“. Концепцията да бъде в обем не повече от 10 стр., подписани от кандидата, и размножена в 5 екземпляра.
Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:  
● Осъществява контролни и координационни функции, свързани с дейностите по управление на отпадъците, както и при разработването, планирането, актуализирането и отчитане изпълнението на програмите и стратегиите, свързани с управлението на дейностите по отпадъците в т.ч. разделно събиране на масово разпространени отпадъци. Подпомага изпълнението на политиката на Столична община за управление на дейностите по отпадъците. Участва в подготовката на документи за провеждане на процедури за избор на изпълнители, управление и контрол по изпълнението на сключените договори, възложени за изпълнение на дирекция „Планиране и управление на дейностите по отпадъците“.
● Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2024 г. при спазване на основните нормативни изисквания.
● Столична община е административно-териториална единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.
Минимален размер на основната заплата за длъжността: 2 000 лева.
Адрес и електронна поща за подаване на документите:

Документите за участие ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа.
Документите (с изключение на концепцията) може да бъдат подадени и по електронен път на адрес https://svc.sofia.bg/e-document  или  https://edelivery.egov.bg/Account/Login , като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДСл. задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник, на кандидатите да се предостави длъжностна характеристика и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите да получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. на посочения в тях  e-mail.
Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на електронната страница на СО, с адрес: https://www.sofia.bg/
За информация: телефон 02/9377253 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

22.02.2024