Столична община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" „Зелена система“ – 2 работни места, в отдел „Благоустройствени дейности“ към дирекция „Градска среда“, направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община

 Публикувано на 12.04.2024 г.

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

до провеждане на конкурс за длъжността „главен експерт“ – 2 работни места, в отдел „Благоустройствени дейности“, дирекция „Градска среда“, направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община

 

I. Допускат се до конкурс – решаване на тест и интервю (при успешно преминаване на теста) – следните кандидати:
 
1. Ас. Илиев – СОА24-ГР94-1462/26.03.2024 г.
2. Ан. Янева – СОА24-ГР94-1516/27.03.2024 г.
3. М. Иванова – СОА24-ГР94-1749/03.04.2024 г.
4. Ж. Симеонова – СОА24-ГР94-1773/04.04.2024 г.
5. М. Нешев – СОА24-ВК66-2980/04.04.2024 г.

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:
Няма такива.
                                                                                                                                             
Посочените кандидати следва да се явят на 29.04.2024 г. от 10:00 ч. в Столична община,  ул. “Сердика” № 5а, ет. 3, зала 2, за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА                 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: .....................п.................
                                                                         /П. Стефанова/


СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА24-РД09-2505/22.03.2024 г. на кмета на Столична община

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността "главен експерт" „Зелена система“ – 2 работни места, в отдел „Благоустройствени дейности“ към дирекция „Градска среда“, направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община
Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5.

1. Минимални изисквания за длъжността:
- образование – висше;
- образователна степен – "бакалавър";
- професионален опит – 2 (две) години или минимален ранг за заемане на длъжността IV младши.
2. Допълнителни изисквания и квалификация:
- професионална област – Технически науки;
- компютърна грамотност – MS Office;
- познаване на действащото законодателство в областта на: Закон за устройство на територията; Закон за устройство и застрояване на Столична община; Закон за опазване на околната среда; Закон за местното самоуправление и местната администрация; Закон за държавния служител; Административно процесуален кодекс; Закон за достъп до обществена информация; Закон за кадастъра и имотния регистър; Закон за защита на личните данни; Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони; Наредба за преместваемите обекти, рекламните, информационни и монументално–декоративните елементи и рекламната дейност на територията на Столична община; Наредба за градската среда на Столичната община; Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община; Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и зелената система и гаранциите при строителството им на територията на Столична община.
- на основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
3. Конкурсът да се проведе чрез:
- тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
- провеждане на интервю.
4. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова, служебна/ осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.
5. Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:
- Осъществява дейност в съответствие функциите и задачите, определени с Наредбата за изграждане и опазване на Зелената система на Столична община и нормативната уредба на Република България, касаеща Зелената система.
- индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2024 г. при спазване на основните нормативни изисквания;
- Столична община е административно-териториална единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.
6. Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 1 225 лева.
7. Адрес и електронна поща за подаване на документи:
- документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа;
- документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите да получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.
8. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg/.
За информация: телефон 02/9377-259 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

22.03.2024