Столична община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в отдел „Въздух“, дирекция „Климат, енергия и въздух“, направление „Зелена система, екология и земеползване“ при Столична община

Публикувано на 27.03.2024 г.

СПИСЪК
НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

 
           от проведен конкурс за длъжността
"главен експерт" – 1 раб. място, в отдел „Въздух“, дирекция „Климат, енергия и въздух“ към направление „Зелена система, екология и земеползване” при Столична община


ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ:
Допуснати до тест, интервю и класирани:
Първо място
1. Ат. Танев – заявление с вх. № СОА24-ГР94-942/28.02.2024 г.
- 103,25 точки (тест – 20, коеф. за умнож. – 4; интервю – 4,65, коеф. за умнож. –5).


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:..............П................
                                                      /Р. Гълъбова/


​​​​​​

Публикувано на 06.03.2024 г.


КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ
за оценяване на кандидатите за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в отдел „Въздух“, дирекция „Климат, енергия и въздух“, направление „Зелена система, екология и земеползване” при Столична община


Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от теста и интервюто и подготви въпроси за интервюто.
Комисията реши да бъдат подготвени 3 варианта на тест за познания от професионалната област и относно администрацията, с 25 въпроса, с по 1 верен отговор, и определи изискващ се минимален резултат 19 верни отговора от теста за допускане до интервю. Времето за решаване на теста беше определено на 50 минути.
Комисията прие минимална средноаритметична оценка „4“ за успешно издържане на интервюто по критериите от формуляра за оценка, Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала.
Комисията определи коефициент „4“ при изчисляване на крайния резултат, по който се умножава резултатът от теста, и коефициент „5“, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.

І. Критерии за оценяване на интервюто:
1. Аналитична компетентност.
2. Ориентация към резултати.
3. Работа в екип.
4. Комуникативна компетентност.
5. Фокус към клиента (външен/вътрешен).
6. Професионална компетентност.
7. Дигитална компетентност.

ІІ. Оценяване на интервюто:
5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;
1 – не отговаря на изискванията.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: ..........П...........
                                                    /Р. Гълъбова/


Публикувано на 06.03.2024 г.

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

до провеждане на конкурс за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в отдел „Въздух“, дирекция „Климат, енергия и въздух“, направление „Зелена система, екология и земеползване” при Столична община


I. Допускат се до конкурс – провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста) следните кандидати:

1. М. Михайлов – заявление с вх. № СОА24-ГР94-732/16.02.2024 г.
2. Л. Коцева – заявление с вх. № СОА24-ГР94-733/17.02.2024 г.
3. Ат. Танев – заявление с вх. № СОА24-ГР94-942/28.02.2024 г.

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:
Няма недопуснати кандидати.

Допуснатите кандидати следва да се явят на 21.03.2024 г. (четвъртък) от 10:00 часа в сградата на Столична община, ул. “Московска” № 33, зала 2, ет. 2, за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:……….П…………
                          /Р. Гълъбова/


 СТОЛИЧНА ОБЩИНА
 ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители и Заповед № СОА24-РД09-2100/13.02.2024 г. на кмета на Столична община

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС


за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в отдел „Въздух“, дирекция „Климат, енергия и въздух“, направление „Зелена система, екология и земеползване“ при Столична община; Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията; Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5.

Минимални изисквания за длъжността:
- образование – висше;
- образователна степен – "бакалавър";
- професионален опит – минимум 2 (две) години или минимален ранг за заемане на длъжността IV младши.

Допълнителни изисквания и квалификация:
● професионална област – Технически науки; Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика;
● работа с MS Office, Internet;
познаване на следните нормативни актове: 
- Закон за чистотата на атмосферния въздух;
- Закон за опазване на околната среда;
- Закон за обществените поръчки и ППЗОП (Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки);
- Закон за местното самоуправление и местната администрация;
- Закон за достъп до обществена информация;
- Закон за държавния служител;
- Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензин, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 58 от 30.07.2010 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 79 от 8 октомври 2019 г.);
- Наредба № 6 за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление, издадена от министъра на земеделието, храните и горите на основание ЗЧАВ, в сила от 15 октомври 2019 г.;
- Инструкция за разработване на програми за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества, в районите за управление и оценка на качеството на атмосферния въздух, в които е налице превишаване на установените норми, утвърдена със Заповед № РД-996/20.12.2001 г. на министъра на околната среда и водите;
● на основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Конкурсът ще се проведе чрез:
- тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
- провеждане на интервю.

Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако  дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова, служебна/ осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг. 

Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:
Участва в дейността по планиране, организиране и отчитане работата на отдел „Въздух“.
Ефективно управление на процесите, свързани с качеството на атмосферния въздух. Извършва контрол по изпълнението на сключените договори, свързани с дейността на отдела. Изготвя справки, анализи, доклади, становища, проекти на заповеди, писма, протоколи и други. Участва в комисии на общинската администрация, междуведомствени комисии и експертни съвети, свързани с дейността на отдела;
- индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2023 г. при спазване на основните нормативни изисквания;
- Столична община е административно-териториална единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 1 225 лева.

Адрес и електронна поща за подаване на документи:
- документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община , ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа;
- документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на електронната страница на СО, с адрес: https://www.sofia.bg/.

За информация: телефон 02/9377-496 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

14.02.2024