Район "Връбница" обявява конкурс за длъжността "главен експерт" в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност", служебно правоотношение

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

СО – район “Връбница, гр. София, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание
чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл., чл. 14 от НПКПМДС и Заповед на кмета на СО – р-н  “Връбница”
№ РВР23-РД56-125/09.05.2023 г.

 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

 

за следната длъжност в Столична община, район „Връбница“:

  1. "Главен експерт" в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност", служебно правоотношение
  • образование: висше – "бакалавър";
  • професионален опит – минимум 2 години;
  • ранг – IV младши;
  • размер на основната заплата – 780 – 1800 лв.

Допълнителни изисквания:
Опит в администрацията ще е предимство.

Кратко описание по длъжностна характеристика

Разработва експертни анализи и оценки, изготвя становища и участва в разработването на проекти и нормативни актове, разработва методологии, методики и механизми, предоставя методически указания по прилагането на административните актове във връзка с дейността на отдела в направление "Търговска дейност и контрол на търговията" на територията на район „Връбница“, подготвя отговори на запитвания на физически и юридически лица, изготвя експертни анализи и оценки във връзка с осъществяване на правомощията на ръководителя на звеното и подобряване на административното обслужване.

Кандидатите следва да отговарят на изискванията, отразени в длъжностната характеристика.

Начинът за провеждане на конкурса за длъжността е писмена разработка и интервю с кандидатите, чийто резултат от писмената разработка е над минималния.

За подготовка на изпита е необходимо да се познават следните нормативни документи: ЗОС, ЗС, Наредба за общинската собственост на СОС, Наредба за определяне на администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, ЗДСЛ.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса, са:

  1. Заявление по образец;
  2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
  3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
  4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
  5. Автобиография.

Документите следва да бъдат представени от кандидатите в срок от 14 календарни дни от деня, следващ датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в СО, район „Връбница“, бул. „Хан Кубрат“, бл.328, стая №102 (деловодство). Документите се подават от кандидатите лично или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен път, на ел.поща delovodstvo@vrabnitsa.bg като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с личен електронен подпис.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на интернет страницата на администрацията – http://www.vrabnitsa.bg и на информационното табло в сградата на СО, район „Връбница“, бул. „Хан Кубрат“, бл. 328, вх. Б.

Съгласно чл. 18, ал. 1 от НПКПМДС – При подаване на заявленията кандидатите да се уведомяват от служителите в деловодството за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове. На кандидатите задължително да се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Телефон за контакт: 02/495 77 16 – Вера Даскалова.

 

МЛАДЕН МЛАДЕНОВ
КМЕТ НА РАЙОН „ВРЪБНИЦА” – СО

17.05.2023