Столичната община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в отдел „Климат и енергия“ към дирекция „Климат, енергия и въздух”

Публикувано на 22.03.2023 г.
 


СПИСЪК

 НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

до провеждане на конкурс
за длъжността "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" в отдел „КЛИМАТ И ЕНЕРГИЯ“ към дирекция „КЛИМАТ, ЕНЕРГИЯ И ВЪЗДУХ”,
направление „Зелена система, екология и земеползване“
при Столична община

 

I. Допускат се до конкурс – провеждане на тест и интервю, следните кандидати:

1. Вл. Вучев с вх. № СОА23-ГР94-1067/06.03.2023 г.

2. М. Петрова с вх. № СОА23-ГР94-1165/08.03.2023 г.

3. Д. Николкова с вх. № СОА23-ГР94-1240/13.03.2023 г.

4. Г. Николова с вх. № СОА23-ГР94-1242/13.03.2023 г.

5. Ел. Николова с вх. № СОА23-ГР94-1273/14.03.2023 г.

 II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 Няма такива.

                                                                                                                                                                                                        

Допуснатите кандидати следва да се явят на 31.03.2023 г. от 10:00 ч. в сградата на Столична община,  ул. “Париж” 1, ет. 1, залата, за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:.........................      

                                                          /Т. Полимерова/

 


Публикувано на 22.03.2023 г.
 


​​​​​​​КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ

за оценяване  на кандидатите за длъжността
"ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" в отдел „КЛИМАТ И ЕНЕРГИЯ“
​​​​​​​към дирекция „КЛИМАТ, ЕНЕРГИЯ И ВЪЗДУХ”,
направление „Зелена система, екология и земеползване“
при Столична община

 

Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от теста и интервюто и подготви въпроси за интервюто.

Комисията реши да бъдат подготвени 3 варианта на тест, с 25 въпроса, с по 1 верен отговор и определи изискващ се минимален резултат 18 верни отговора от теста за допускане до интервю. Времето за решаване на теста беше определено на 45 минути.

Комисията прие минимална средноаритметична  оценка „3“ за успешно издържане на интервюто по критериите от формуляра за оценка, Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала.

Комисията определи коефициент „4“ при изчисляване на крайния резултат, по който се умножава резултатът от теста, и коефициент „5“, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.

І. Критерии за оценяване на интервюто:

1. Аналитична компетентност.

2. Работа в екип.

3. Комуникативна компетентност.

4. Ориентация към резултати.

5. Фокус към клиента (външен/вътрешен).

6. Професионална компетентност

7. Дигитална компетентност.

ІІ. Оценяване на интервюто:

5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;

4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;

3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;

2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;

1 – не отговаря на изискванията.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
​​​​​​​ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ..................................

                                                                     /Т. Полимерова/

 


 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и  чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители иЗзаповед  № СОА23-РД09-610/24.02.2023 г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за  длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в отдел „Климат и енергия“ към дирекция „Климат, енергия и въздух”, направление „Зелена система, екология и земеползване“ на Столична община

Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5

Минимални изисквания за длъжността:

– образование – висше;

– минимална образователна степен – "бакалавър";

– професионален опит – 2 години или придобит минимален ранг IV младши.

Допълнителни изисквания и квалификация:

– Професионална област:

  • Технически науки, Социални, стопански и правни науки;
  • Природни науки, математика и информатика;                                 

 –  Допълнителна квалификация:

  • владеене на английски език;
  • работа с MS Office, Internet.

 – Познаване на следните нормативни актове: Закон за енергийната ефективност; Закон за енергията от възобновяеми източници; Закон за ограничаване изменението на климата; Закон за държавния служител;

– На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Конкурсът ще се проведе чрез:

– тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;

– провеждане на интервю.

Необходими документи за кандидатстване:

– заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;

– декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;

– копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако  дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

– копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова, служебна/ осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг;

Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:      

– Координира, организира и участва в подготовката, актуализацията и мониторинга на Планове, Програми и Стратегии и общински Наредби на Столична община, насочени към енергийното планиране и ефективност, както и към ограничаване, справяне с последиците от и адаптацията към климатичните изменения;

– индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2023 г. при спазване на основните нормативни изисквания;

– Столична община е административно-териториална единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 1 225 лева.

Адрес и електронна поща за подаване на документи:

– Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявлението за конкурса в деловодството на Столична община, ул. “Московска“ 33, партер, всеки работен ден от 7:30 часа до 19:30 часа.

 – Документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg.

 За информация: телефон 02/9377-253 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

 

 

01.03.2023