Столична община обявява Заповед № СОА23-РД40-93/15.06.2023 г. на кмета на Столична община, за отчуждаване на ПИ, във връзка с реализацията на обект: „ПИ с идентификатор 68134.905.719, попадащ в УПИ I “За озеленяване“, кв. ЗВ и в улична регулация по ул. „Димитър Шишманов“ между О.Т.22а до О.Т.22г и по ул. „Яна Язова“ между О.Т.29е и О.Т.29в, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново“, район „Лозенец“

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост Столичната община обявява в Заповед № СОА23-РД40-93/15.06.2023 г. на кмета на Столична община, издадена на основание  чл. 25, ал. 2 от ЗОС, за отчуждаване на поземлен имот, във връзка с реализацията на обект: „Поземлен имот с идентификатор 68134.905.719, попадащ в УПИ I “За озеленяване“, кв. ЗВ и в улична регулация по ул. „Димитър Шишманов“ между О.Т.22а до О.Т.22г и по ул. „Яна Язова“ между О.Т.29е и О.Т.29в, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново“, район „Лозенец“.

Заповед № СОА23-РД40-93/15.06.2023 г на кмета на Столична община

20.06.2023