Столична община обявява Заповед № СОА23-РД40-106/19.07.2023 г. на кмета на СО, за отчуждаване на ПИ (незастроен), във връзка с реализацията на обект: "УПИ II – за ОДЗ, кв. 17, м. "Младост 4", район "Младост"

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост Столичната община обявява заповед на кмета на СО, издадена на основание чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС, по реда на Глава III от ЗОС, за отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 68134.4089.505 (незастроен), с площ 3 084кв. м, съгласно скица по КККР, одобрена със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК, подлежащ на отчуждаване, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план на м. "Младост 4", одобрен с Решение № 552 по Протокол № 45/29.07.2009 г. на СОС и във връзка с реализацията на обект: "УПИ II – за ОДЗ, кв. 17, м. "Младост 4", район "Младост" – публична общинска собственост:

Заповед № СОА23-РД40-106/19.07.2023 г. на кмета на Столичната община

03.08.2023