Столична община обявява Заповед № СОА23-РД40-34/22.02.2023 г. на кмета на СО за изм. на Заповед № СОА23-РД40-6/17.01.2023 г. за отчуждаване на ПИ, в обект: "Ул. "Пирин" в участъка от бул. "Братя Бъкстон" до бул. "България", район "Витоша"

 

На основание чл. 25, ал. 3 от ЗОС Столичната община съобщава за издадена Заповед № СОА23-РД40-34/22.02.2023 г. на кмета на СО за частично изменение на основание чл. 62, ал. 1 от АПК в Заповед № СОА23-РД40-6/17.01.2023 г. на кмета на СО (изд. по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС) за отчуждаване на поземлен имот, част от ПИ, находящ се в гр. София, район „Витоша“, по плана на гр. София, попадащ в обхвата на обект – публична общинска собственост: "Ул. "Пирин" в участъка от бул. "Братя Бъкстон" до бул. "България", район "Витоша".


Заповед № СОА23-РД40-34/22.02.2023 г. на кмета на Столична община

06.03.2023