Столична община (СО) обявява Заповед № СОА23-РД40-188/21.12.2023 г. на кмета на СО за поправка на Заповед № СОА23-РД40-1489/03.10.2023 г. на кмета на СО за отчуждаване на ПИ, в обхвата на обект:"Отчуждаване на имоти, попадащи в улица "Подп. Васил Златарев" в участъка от о.т.1А на ул. "Подпоручик Йордан Тодоров" през о.т.140-о.т.139 до о.т.138, между кв. 10 и кв. 17, м. НПЗ "Искър", р-н "Искър"

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) Столичната община (СО) обявява Заповед № СОА23-РД40-188/21.12.2023 г. на кмета на СО за поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Заповед № СОА23-РД40-149/03.10.2023 г. на кмета на СО  за отчуждаване на поземлен имот, издадена на основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: "Отчуждаване на имоти, попадащи в улица "Подп. Васил Златарев" в участъка от о.т.1А на ул. "Подпоручик Йордан Тодоров" през о.т.140-о.т.139 до о.т.138, между кв. 10 и кв. 17, м. НПЗ "Искър", район "Искър":

 Заповед № СОА23-РД40-188/21.12.2023 г. на кмета на Столичната община

05.01.2024