Столична община обявява Заповед № СОА23-РД40-150/05.10.2023 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот, във връзка с обект: "Изграждане на бул. "Копенхаген" от бул. "Александър Малинов" до връзката с бул. "Цариградско шосе" (ул. "Самоковско шосе"), район "Младост"


На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост Столичната община обявява Заповед № СОА23-РД40-150/05.10.2023 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот, находящ се в гр. София, район „Младост”, по плана на гр. София, попадащ в обхвата на обект: "Изграждане на бул. "Копенхаген" от бул. "Александър Малинов" до връзката с бул. "Цариградско шосе" (ул. "Самоковско шосе"), район "Младост".

Заповед № СОА23-РД40-150/05.10.2023 г. е неразделна част от Заповед № С0А22-РД40-66/19.05.2022 г. (изменена със Заповед № СОА22-РД40-98/03.06.2022 г.), които в частите на определеното парично обезщетение са изменени с Решение № 2618 om 18.04.2023 г. no адм. дело № 5638/2022 г. на АССГ, 38 с-в, а в останалите си части остават непроменени. Със заповедта се поправя допусната очевидна фактическа грешка при изписването на името на съсобственик на поземлен имот с идентификатор 68134.4092.3346 (незастроен), с площ 1 896 кв. м по КККР.

17.10.2023