Столична община обявява 3 заповеди на кмета на СО – отчуждаване на ПИ във връзка с обект: „Ул. „Народен герой“ – ПИ с идентификатор 68134.4339.9954 на кръстовището с ул. „Ангелов връх“ (по северозападния тротоар на ул. "Ангелов връх") и ПИ с идентификатор 68134.4339.445, сграда с идентификатор 68134.4339.445.3 при о.т.347 в южна посока към о.т.440“, р-н "Овча купел"

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) Столичната община (СО) обявява 3 броя заповеди на кмета на СО за отчуждаване на поземлени имоти (ПИ), издадени на основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС, по реда на Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: „Ул. „Народен герой“ – имот с идентификатор 68134.4339.9954 на кръстовището с ул. „Ангелов връх“ (по северозападния тротоар на ул. "Ангелов връх") и имот с идентификатор 68134.4339.445, сграда с идентификатор 68134.4339.445.3 при о.т.347 в южна посока към о.т.440“, район „Овча купел", гр. София.


Заповед № СОА24-РД40-9/01.03.2024 г.
Заповед № СОА24-РД40-10/01.03.2024 г.
Заповед № СОА24-РД40-11/01.03.2024 г.

06.03.2024