Столична община (СО) обявява 2 броя заповеди на кмета на СО за отчуждаване на поземлени имоти, находящи се в гр. София, район „Връбница”, по плана на гр. София, попадащи в обхвата на обект: „Ул. "Борислав Кръстанов" – участък, попадащ между о.т. 276-о.т. 277-о.т. 278“, район „Връбница“


На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) Столичната община (СО) обявява 2 броя заповеди на кмета на СО за отчуждаване на поземлени имоти, издадени на основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС, по реда на Глава III от ЗОС, находящи се в гр. София, район „Връбница”, по плана на гр. София, попадащи в обхвата на обект: „Ул. "Борислав Кръстанов" – участък, попадащ между о.т. 276-о.т. 277-о.т. 278“, район „Връбница“.
 

    Заповед № СОА23-РД40-179/30.11.2023 г.
    Заповед № СОА23-РД40-180/30.11.2023 г.

19.12.2023