Столична община (СО) обявява 1 брой заповед на кмета на СО за отчуждаване на поземлен имот (ПИ), находящ се в гр. София, район „Витоша”, попадащ в обхвата на обект: "Дарение на средства за отчуждаване на част от ПИ с идентификатор 68134.2045.2806, попадащ в улична регулация, кв. 7, м. „Малинова долина" – обслужващи обекти на "Околовръстен път", район „Витоша”

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) Столичната община (СО) обявява 1 брой заповед на кмета на СО за отчуждаване на поземлен имот (ПИ), издадена на основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС, по реда на Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: "Дарение на средства за отчуждаване на част от ПИ с идентификатор 68134.2045.2806, попадащ в улична регулация, кв. 7, м. „Малинова долина" – обслужващи обекти на "Околовръстен път", район „Витоша", гр. София, а именно: поземлен имот с проектен идентификатор 68134.2045.3156 (незастроен), с площ от 58 кв. м, съгласно скица-проект, издадена от СГКК – град София, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.2045.2806, по КККР на район „Витоша“.
​​​​​

 Заповед № СОА23-РД40-185/19.12.2023 г.

02.01.2024